Conditiile generale pentru a ocupa un post contractual vacant conform art. 3 al REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U niunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu int enţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inte rvenit reab ilitarea.

Condiţiile specifice necesare î n vederea participării la conc urs şi a ocupării func ţiei contractuale sunt:

studii medii ;

atestat profesio na l pentru cond ucători i auto care efectuează transport  public  de persoane în termen de valabilitate;

vechim e minimum 3 ani pe postul de şofer transport persoane; cun oştin ţe minime de mecanică auto;

recomandare de la u ltimu l loc de muncă.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 ianuarie 2018 data limita pentru depunerea dosarelor;

11 ianuarie 2018, ora I0:00: proba scrisă;

15 ianuarie 2018 , ora ] 0:00: proba interviu.

Descarca anunt

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support