Anunt privind selecția candidaților pentru ocuparea postului de Administrator la SOCIETATEA „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L.

A N U N Ț

privind selecția candidaților pentru ocuparea postului de Administrator la SOCIETATEA „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L.

SOCIETATEA „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L., având Asociat unic – Comuna Bujoreni, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bujoreni nr.22 din 28.02.2017, reprezentată prin Administrator, Hereșan Ilie, cu sediul social în Comuna Bujoreni, Sat Olteni, nr. 118 C, Remiza PSI, parter, camera nr. 1, Județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub număr de ordine J38/224/2017, C.U.I. RO37223699, organizează PROCEDURA DE SELECȚIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR LA SOCIETATEA „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L.

Procedura de selecție și de evaluare se realizează cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței, tratamentului egal și al asumării răspunderii, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al SOCIETĂȚII „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L.si este publicată pe site-ul Primăriei Comunei Bujoreni și se vor afișa în mod public la avizierul instituției publice respective.

ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI

Administrator reprezintă SOCIETATEA „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L. în relațiile cu terții şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

Administratorul SOCIETĂȚII „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L. răspunde în fața Primarului Comunei Bujoreni și a Consiliului Local al Comunei Bujoreni și conduce societatea, astfel încât, aceasta să-și atingă obiectivele și să își desfășoare activitate în conformitate cu prevederile legale incidente în materia gospodăriei locale.

Administratorul SOCIETĂȚII „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L. trebuie să îmbunătățească performanțele operaționale ale societății pe toate liniile de activitate, în condiții de profitabilitate și sustenabilitate. Persoana care va ocupa aceasta poziție va fi responsabilă:

– de punerea în aplicare a politicilor și planurilor strategice;

– de elaborarea și de implementarea planurilor de măsuri elaborate la nivel organizațional și operațional;

– de transpunerea în reglementările interne a cadrului legal aplicabil Societății;

– de organizarea activității, astfel încât, să îndeplinească așteptările beneficiarilor direcți ai serviciilor prestate de aceasta în condiții de calitate și siguranță;

– să asigure angajaților condiții de lucru adecvate cu respectarea normelor de protecție și siguranță în muncă;

– să ia toate măsurile posibil necesare pentru protecția mediului înconjurător.

Lista detaliată a atribuțiilor Administratorului se regăsește în Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L., în Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și competările ulterioare, în actele normative în domeniul financiar și fiscal, precum și în domeniul de activitate al societății:

 • Domeniul principal – grupa CAEN 813 – activități de întreținere peisagistică;
 • Activitatea principală – clasa CAEN 8130 – activități de întreținere peisagistică;
 • Acțivități secundare: 0210 – Silvicultură și alte activități forestiere; 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii; 4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,; 4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; 4212 lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4213 – construcția de poduri și tuneluri; 4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 – lucrări de construcții a a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 – construcții hidrotehnice; 4299 – lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 – lucrări de demolare construcțiilor; 4312 – lucrări de pregătire a terenului; 4313 – lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 – lucrări de instalații electrice; 4322 – lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 – alte lucrări de instalații pentru construcții; 4331 – lucrări de ipsoserie; 4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 – lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 – lucrări de finisare; 4391 – lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 – alte lucrări de construcții n.c.a.; 8020 – activități de servicii privind sistemele de securizare; 8121 – activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 – activități specializate de curățenie; 8129 – alte activități de curățenie.

BENEFICII

Candidatul selectat va avea un pachet salarial în concordanță cu responsabilitățile funcției de Administrator în limitele maximale aprobate de Consiliul Local al Comunei Bujoreni.

Candidații trebuie să aibă o înțelegere aprofundată a unui mod de lucru cât mai eficient într-un mediu economic competitiv.

Candidații trebuie să aibă experiență în schimbări la nivel organizațional și abilitatea de a conduce modificări în cultura organizațională.

CRITERII OBLIGATORII DE CALIFICARE

În cadrul procesului de recrutare și selectare a Administratorului pot depune candidaturi persoanele fizice române sau străine. Pentru ocuparea postului de Administrator candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să cunoască limba română (scris/vorbit);

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să aibă o stare corespunzătoare de sănătate care să-i permită îndeplinirea funcției de director, atestată prin documente medicale valabile (adeverință);

d) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și de combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr.85/2014, cu modificările și completările ulterioare;

e) să fie absolvent(ă) de studii superioare de lunga durata cu diplomă de licență al (a) unei instituții de învățământ superior;

f) să cunoască limba engleză;

g) domiciliul stabil /rezident în România.

DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII / MODUL DE DEPUNERE A CANDIDATURII

Documentele solicitate prin anunţul de recrutare (candidaturile) vor fi depuse la sediul Primărie Comunei Bujoreni,sat Olteni, nr. 324 Bis, Județul Vâlcea, cel târziu până la data de 02 mai 2019, ora15:00.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionate în prezentul Anunț nu vor fi luate în considerare.

Documentele vor fi depuse în limba română.

Următoarele documente necesare depunerii candidaturii la funcția de Administrator vor fi depuse la sediul Primărie Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat pe care se va menționa: „PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR AL SOCIETĂȚII „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI”, NUME ȘI PRENUME CANDIDAT”:

a) Cerere de depunere a candidaturii care va conţine si opisul documentelor din dosarul de candidatură;

b) Curriculum Vitae în limba română;

c) cazier judiciar in termen de valabilitate;

d) cazier fiscal in termen de valabilitate;

e) scrisoarea de recomandare (de la ultimul loc de muncă). Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei și referințe profesionale de la ultimul loc de muncă.

f) copie a actului de identitate;

g) copii ale actelor de studii;

h) adeverință care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat

i) declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu a fost condamnat sau nu este in cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și de combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr.85/2014, cu modificările și completările ulterioare (în original);

j) declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie (în original).

CONFIDENȚIALITATE

Numele și prenumele candidaților, datele personale ale acestora sau orice alte informații care ar putea să ducă la identificarea lor sau a căror publicare ar putea să le aducă vreun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, au caracter STRICT CONFIDENȚIAL și nu vor fi comunicate decât reprezentanților oficiali ai societății.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primărie Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea, la numărul de telefon 0250/741953 .

 

Anunt privind selecția candidaților pentru ocuparea postului de Administrator la SOCIETATEA „GOSPODĂRIRE LOCALĂ BUJORENI” S.R.L.

lmv 27.03.2019-02.04.2019

T `+R Czxzxzxzxzxzxzxxzxzx

S.O.S.

Şomerul NU reprezintă

un simplu lucru in plus

 

 

 

 

 

 

Locuri de muncă vacante

Nr. 1368- saptamana 27.03.2019-02.04.2019 fondat 1993

Publicaţie săptămânală a

Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

 1.  

ALBARESOR S.A.

COD FISCAL: 12762825

ADRESA: STR.RAURENI,NR.288

TELEFON: 0350805008/0250734862

E-mail: scalbaresor@gmail.com

5

5

1

Muncitor necalificat

Muncitor calificat

Magazioner

Valabilitate: 20.04.20191

 1.  

ALFA HOTELS S.R.L.

COD FISCAL: 14244277

ADRESA: SOSEAUA VIRTUTII,NR.14,BUCURESTI

TELEFON: 0751270637

E-mail: restaurant.olanesti@alfahotels.ro

2

1

2

1

1

2

Bucatar

Maseur

Muncitor bucatarie

Baies

Camerista

Ospatar

Valabilitate: 13.04.2019

 1.  

ALSIMOB S.R.L.

COD FISCAL: 16345510

ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.38

TELEFON: 0745001723

1

1

Muncitor necalificat

Tamplar

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

ANDREMONA S.R.L.

COD FISCAL: 19051927

ADRESA: P.L. STR.PANDURILOR,NR.11

TELEFON: 0744403328

1

Sofer aprovizionare

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

ANNABELLA S.R.L.

COD FISCAL: 6532457

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52

TEL.: 0757100039

5

8

 

 

Casier

Vânzător

Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

Valabilitate:28.04.2019…

 1.  

ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI

COD FISCAL: 14075542

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.49

TEL./FAX: 0250/733308

9

5

 

Muncitor necalificat

Preparator conserve

Valabilitate: 21.04.2019…

 1.  

APT RESOURCES SERVICES S.R.L.

ADRESA: BUCURESTI

E-mail: diaconu.cosmin2000@yahoo.com

1

Operator PC –pentru persoane cu dizabilitati-se lucreaza o ora /zi,5 zile pe saptamana

Se va lucra la domiciliu

Valabilitate: 07.04.2019..

 1.  

ANTARES TRANSPORT SA

COD FISCAL:1472990

ADRESA: RM. VALCEA, STR. DACIA, NR.10,

TEL/FAX: 0741741201

1

5

Consilier juridic

Sofer autobuz cat.D

Valabilitate: 19.04.2019..

 

 1.  

ARMANDO S.R.L.

COD FISCAL: 6051690

ADRESA:DRAGASANI,B-DUL I C BRATIANU,NR.70

TELEFON: 0722239351

1

4

1

1

Excavatorist-vechime in domeniu 3 ani

Zidar,rosar,tencuitor- vechime in domeniu 3 ani

Instalator apa,canal- vechime in domeniu 3 ani

Dulgher- vechime in domeniu 3 ani

Valabilitate: 06.04.2019..

 1.  

AS TRANS S.R.L.

COD FISCAL: 1481930

ADRESA: DRAGASANI

TELEFON: 0758036744

1

Sofer CIFA –deservent pompa betoane

Valabilitate: 29.03.20194

 1.  

AUR SPEED S.R.L.

COD FISCAL: 30934040

ADRESA: STR.GRIGORE ,NR.31,BL.63,SC.C,AP.17

TELEFON: 0729268922

1

Sofer autocamion

Valabilitate: 08.04.2019…

 1.  

AVICARVIL S.R.L.

COD FISCAL: 18658662

ADRESA: COM.FRANCESTI

TELEFON: 0735789626

E-mail: Mihaela.Pirvu@carmistin.ro

20

10

1

1

 

 

Muncitor necalificat-scoala generala

Manipulant marfuri-scoala generala

Stivuitorist,studii medii autorizatie ISCIR

Electrician intretinere

Se ofera tichete de masa,masa calda,se asigura transportul locurile de munca se afla la Francesti

Valabilitate:28.04.2019…

 1.  

BARRECO LARY S.R.L.

COD FISCAL: 7688072

ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36

TEL.: 0250/775352, 0740154393

E-mail: barecolary@yahoo.com

1

1

1

1

1

1

 

Medic balneolog/reumatolog

Bucătar

Ospătar

Camerista

Lucrator in bucatarie

Muncitor necalificat

Valabilitate: 28.04.2019…

 1.  

BICA S.R.L.

COD FISCAL: 6428635

ADRESA: ORLESTI, VALCEA

ADRESA DE CONTACT: STR. UZINEI, NR.3, RM. VL

TEL/FAX: 0350428408 / 0350428409

2

2

5

4

10

4

2

3

4

4

4

4

4

 

Receptioner

Ajutor ospatar

Sofer autocamion

Mecanic utilaj

Muncitor necalificat

Masinist la masini pentru terasamente

Inginer c-tii civile

Dulgher

Fierar betonist

Mecanic auto

Zidar rosar-tencuitor

Sudor

Lacatus mecanic

Locurile de munca se afla la Rm. Valcea

Valabilitate: 31.03.2019..

 1.  

BINREZIDENT S.R.L.

COD FISCAL: 37133596

ADRESA: LUNGESTI,VALCEA

TELEFON: 0766946257

2

2

2

Zidar

Dulgher

Fierar betonist

Locurile de munca se afla la Dragasani

Valabilitate: 30.03.2019

 1.  

BOICEA S.R.L.

COD FISCAL: 4188609

ADRESA: CALIMANESTI

TELEFON: 0744773920

1

Vanzator-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 31.03.201 9

 1.  

BOGDAN CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 19244545

ADRESA: STR. INTR.PRIBEANU,NR.4

3

2

Muncitor necalificat

Zidar

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

BOROMIR IND S.R.L.

COD FISCAL:6334476

ADRESA: RM.VALCEA

TELEFON:0250734428

E-mail: resurse.umane@boromir.ro

9

8

1

1

1

1

1

 

 

Muncitor necalificat

Operator la fabricarea produselor fainoase

Vanzatoare

Fochist gr.I clasa A

Manipulant marfuri

Electrician

Lucrator gestionar

Se ofera salariu atractiv,tichete de masa,transport gratuit

Valabilitate: 20.04.2019..

 1.  

BRONIC SECURITY S.R.L.

COD FISCAL: 15255258

ADRESA:BUCURESTI

TELEFON: 0213447032/0213461808

E-mail: resurseumane@bronic.ro

4

Agent securitate

Locurile de munca se afla in jud.Valcea

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

BUMERANG S.R.L.

COD FISCAL: 22307805

ADRESA: BREZOI,SAT.PASCOAIA,NR.38

TELEFON: 0757763499

E-mail: info@terranova.ro

1

1

1

Camerista

Lucrator pensiune turistica

Bucatar/ospatar

Salariul de incadrare 2400 lei

Se ofera tichete de masa

Valabilitate:15.04.2019 .

 1.  

CALDO PRIVAT SECURITY S.R.L.

COD FISCAL: 21922348

ADRESA: BUCURESTI

TELEFON: 0213220211/0766051733

2

Agent de securitate-vechime in domeniu 1 an-studii 10 clase

Locurile de munca se afla la Rm.Valcea

Persoanele interesate pot fi si fara atestat- se va desfasura curs de agent de securitate

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

CALI ESPROU S.R.L.

COD FISCAL: 29006133

ADRESA: STR.TIMIS,NR.51

TELEFON: 0754216005

1

Ambalator-vechime in domeniu

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

CARREFOUR ROMANIA S.A.

COD FISCAL: 11588780

ADRESA: STR+. FERDINAND, NR.38

TELEFON: 0374708700

E-mail: maria_giuga@carrefour.com

3

1

 

Lucrator universal

Lucrator comercial

Se ofera tichete de masa,ajutor de transport, asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun, prima de vacanta

Valabilitate: 04.04.2019

 

 

 1.  

CFR MARFA S.A. –SUCURSALA BANAT-OLTENIA

COD FISCAL: 27875873

ADRESA: STR.ROZELOR,NR.73 A

TELEFON: 0372840658

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Mecanic ajutor –curs de formare pentru meseria de mecanic locomotiva sau curs de formare profesionala pentru mecanic ajutor cu autorizatie in functie

Locul de munca se afla la Rosiori Teleorman

Mecanic ajutor- curs de formare pentru meseria de mecanic locomotiva sau curs de formare profesionala pentru mecanic ajutor cu autorizatie in functie

Locul de munca se afla la Golesti- Arges

IDM III-curs de formare profesionala cu autorizatie in functie

Locul de nmunca se afla la Riureni-Valcea

Manevrant vagoane- curs de formare profesionala cu autorizatie in functie

Locul de munca se afla la Riureni –Valcea

Valabilitate: 07.04.2019

Mecanic locomotive- certificat de calificare in meseria de mecanic de locomotiva ,permis de mecanic si certificat complementar

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 29.03.2019

 1. `

CIECH SODA ROMANIA

COD FISCAL:1467188

ADRESA: STR.UZINEI,NR.2

TELEFON: 0746179634

E-mail: victoria .florescu@ciechgroup.com

2

 

 

1

 

1

 

1

1

2

 

Laborant-liceu de specialitate cu specific chimic sau cursuri postliceale de specialitate-vechime in domeniu 1 an

Agent achizitii-studii superioare- vechime in domeniu 1 an

Revizor tehnic vagoane-vechime in domeniu 1 an-autorizatie AFER

Sudor calificare sudor-vechime in domeniu 1 an

Lacatus mecanic-calificare-vechime in domeniu 1 an

Operator chimist-calificare operator chimist-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate:31.03.2019

 1.  

CIECH S.A. VARSOVIA SUCURSALA RM. VALCEA

COD FISCAL: 32057510

ADRESA: STR.UZINEI,NR.2

TELEFON: 0746179634

E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com

1

Economist-vechime in domeniu 1 an-studii superioare in domeniul financiar,economist

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

CIVIL SPEED S.R.L.

COD FISCAL: 28136089

ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.6

TELEFON: 0741628921/0350806279

3

3

3

1

1

Dulgher

Fierar betonist

Muncitor necalificat in constructii

Deservent buldoexcavator

Deservent buldozer

Valabilitate: 25.04.2019..

 1.  

CHIMALIM S.R.L

COD FISCAL: 11418670

ADRESA: STR. CATANESTILOR,NR.36

TELEFON: 0744506554

1

Ambalator produse alimentare

Se ofera bonuri

Valabilitate: 20.04.2019

 1.  

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-SUCURSALA RM.VALCEA

COD FISCAL: 400364445

ADRESA: STR.UZINEI,NR.1

TELEFON:0250701200

E-mail: dan.pirnea@chimcomplex.com

1

 

1

 

 

2

 

2

 

5

 

1

 

 

Inginer chimist-absolvent studii superioare profil chimie

Meserias intretinere cale-curs calificare-apt medical ridicare greutati

Valabilitate:18.04.2019

Compresorist-calificat in domeniu-apt fizic si fizic pentru a presta activitati in ture si la inaltime

Lacatus mecanic- apt fizic si fizic pentru a presta activitati in ture si la inaltime

Operator chimist- apt fizic si fizic pentru a presta activitati in ture si la inaltime

Inginer electroenergetica-studii superioare de specialitate

Valabilitate: 24.04.2019

 

 1.  

CONPHYS SRL

COD FISCAL: 1471510

ADRESA: RM VALCEA,STR SRANDULUI, NR 52

TEL/FAX: 0250733323/0250731522

E-mail: conphys@conphys.ro

5

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Tipograf flexograf-calificarea se efectueaza la locul de munca

Sef departament mentenanta

Sef departament flexo

Se ofera tichete de masa ,prima de concediu,transport gratuit pe raza municipiului Rm.Valcea,prime de performanta,sprijin financ. in cazul relocarii

Valabilitate: 17.04.2019..

Femeie de serviciu-vechimea in munca constituie avantaj

Se ofera tichete de masa ,transport gratuit pe raza municipiului Rm.Valcea

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

CONSINSTAL ENERGY S.R.L.

COD FISCAL: 19657649

ADRESA: B-DUL T.VLADIMIRESCU,NR.48

TELEFON: 0350421841

1

 

1

 

 

 

Sudor-electric si autogen-curs calificare-constituie avantaj detinere de permis de conducere cat.B

Instalator incalzire centrala si gaze-curs calificare- constituie avantaj detinere de permis de conducere cat.B

Salariul brut 3000 lei cf.OUG 114/2018

Valabilitate: 22.04.2019..

 1.  

CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

COD FISCAL: 15493659

ADRESA: STR.G.STOIANOVICI,NR.7

TELEFON: 0350405524/0723617475

E-mail: constructproiect.vl@gmail.com

6

3

2

1

1

1

2

1

1

1

Muncitor necalificat

Muncitor calificat in constructii

Finisor

Sofer buldoexcavator

Sofer autoutilitara basculanta ( 14 to)

Mecanic utilaj- buldoexcavator

Sudor

Devizier constructii

Inginer constructii

Director vanzari( produse plastice)

Valabilitate:13.04.2019..

 1.  

CORBUS PUB S.R.L.

COD FISCAL: 39738845

ADRESA: STR.BARAJULUI,NR.2

TELEFON: 0771333333

1

 

Barman

Valabilitate: 25.0.2019.

 1.  

CREDIUS IFN S.A

COD FISCAL: 31534882

ADRESA: VOLUNTARI-ILFOV

E-mail: hr@credius.ro

1

Agent vanzari-studii medii

Promoveaza,vinde produsele creditare ale companiei si ofera consultanta clientilor

Dezvolta portofoliul de clienti ai companiei in atragerea de noi clienti

Valabilitate: 01.04.2019

 1.  

CUPTORUL FERMECAT S.R.L.

COD FISCAL: 2987634

ADRESA: BUJORENI,NR.31

TELEFON: 0746087131

2

Brutar

Valabilitate: 18.04.2019

 1.  

CRISTI SI MIKI S.R.L.

COD FISCAL: 19057059

ADRESA: STR.PODGORIEI,NR.49

TELEFON: 0724368997

1

Vanzator-studii medii

Valabilitate: 22.04.2019.

 1.  

DANCONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 19244472

ADRESA: MUEREASCA DE SUS,NR.52

TELEFON: 0769259692

5

5

4

5

5

5

5

Muncitor necalificat

Zidar-calificare

Dulgher-calificare

Sudor-calificare

Zugrav-calificare

Rigipsar-calificare

Fierar betonist-calificare

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

DELGUARD S.R.L.

COD FISCAL:22551191

ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.102

TELEFON: 0250730337

E-mai:delguard.paza@yahoo.com;office@gelguard.ro

20

10

Agent de securitate

Agent de interventie paza si ordine

Valabilitate: 10.04.2019…

 1.  

DEPARTAMENTUL DE MEDIU S.R.L.

COD FISCAL: 39542376

ADRESA:

BAILE OLANESTI,STR.T.VLADIMIRESCU,NR.112

TELEFON: 0738070007

E-mail: parteneripentrumediu@gmail.com

1

Secretara-studii medii

Se accepta si persoane cu dizabilitati motorii

Valabilitate: 13.04.2019

 1.  

DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L.

COD FISCAL: 28244468

ADRESA: BUDESTI,SAT.RACOVITA,STR.WDP,NR.1

TELEFON: 0374639067

E-mail: daniela.tanasie@bekaertdeslee.com

1

 

1

 

2

20

 

10

Inginer proces-vechime in domeniu 5 ani-diploma inginer

Mecanic intretinere si reparatii-vechime in domeniu 2 ani-curs calificare

Stivuitorist-vechime in domeniu 2 ani-autorizatie

Confectioner asamblor articole din textile-vechime in domeniu 1 an-curs calificare

Muncitor necalificat

Se asigura transportul –tichete 15 lei /zi

Valabilitate: 30.04.2019

 1.  

DINAMIC GRUP S.R.L.

COD FISCAL: 6670506

ADRESA: PAUSESTI MAGLASI

TELEFON: 0756272704

1

1

2

Gaterist

Circularist

Muncitor necalificat

Valabilitate: 21.04.2019

 1.  

DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC

COD FISCAL: 9509173

ADRESA: STR.EROILOR,NR.5,BL.A 17,PARTER

TELEFON: 0250734271

1

 

 

1

Inspector specialitate gradul II-2 ani vechime in munca-studii superioare de lunga durata absolvitev cu diploma de licenta

Electrician treapta I- minim 7 ani vechime in specialitate-scoala profesionala electricieni joasa tensiune

Bibliografia,documentele necesare pentru inscriere,precum si alte informatii sunt afisate la sediul Directiei Administrarii Domeniului Public,str.Eroilor,nr.5,Rm.Valcea

Dosarele de concurs se depun la swediul institutiei pana la data de 09.04.2019,ora.14.

 

 1.  

DUBER LOGISTIC SRL

COD FISCAL: 40664776

ADRESA: STR.PICTOR N.GRIGORESCU, NR.12, RM.VALCEA

TEL/FAX:0749630178

1

1

Sofer (permis categ B)

Secretar (durata muncii 2 ore/zi)

Valabilitate: 25.04.2019..

 1.  

ECOFLUX S.R.L.

COD FISCAL: 25883853

ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A

TELEFON: 0350414947

1

Electrician-studii medii

Valabilitate: 07.04.2019

 1.  

EDION S.R.L.

COD FISCAL: 4066024

ADRESA: STR.IANCU POP,NR.2

TELEFON: 0724514334

1

1

 

 

 

1

 

1

 

Sofer-vechime in domeniu 3 ani

Muncitor necalificat in constructii-vechime in domeniu 2 ani

Locurile de munca se afla la Stuparei-ST.Betoane

Valabilitate: 06.04.2019

Sudor

Valabilitate: 22.04.2019

Mecanic utilaje –vechime in domeniu 3 ani

Salariul de incadrare 3000 lei

Valabilitate: 25.04.2019

 1.  

ELECTROGRUPAPARATAJ INDUSTRIAL S.R.L.

COD FISCAL: 33603288

ADRESA: STR.FANTANII,NR.5

TELEFON: 0721455694

E-mail:electrogrupaparatajind@gmail.com

1

Contabil-vechime in domeniu 5 ani-studii superioare

Valabilitate: 13.04.2019

 1.  

ELECTROVALCEA S.R.L.

COD FISCAL:5071860

ADRESA: STR.FERDINAND,NR.19

TELEFON: 0250739188,0784251400

15

6

8

6

6

5

8

1

 

 

Muncitor in constructii

Muncitor necalificat

Zidar

Fierar betonist

Lacatus mecanic

Instalator

Electrician

Conducator auto profesionist

Valabilitate:19.04.2019..

 

 1.  

ELIONTEEM GAS S.R.L.

COD FISCAL: 30809616

ADRESA: GORJ

TELEFON: 0786037401

2

Conducator auto cat.B si C cu ADR

Locurile de munca se afla la la Olanu –Valcea

Valabilitate: 12.04.2019

 1.  

EUROFINA S.R.L.

COD FISCAL: 15380668

ADRESA: STR.T.VLADIMIRESCU,NR.723,DRAGASANI

TELEFON: 0250830005

E-mail: maria@eurofina.ro

2

1

1

 

1

Operator prelucrare date

Muncitor necalificat

Preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc

Croitor stantator piese incaltaminte

Valabilitate:19.04.2019.

 1.  

EXTINS S.R.L.

COD FISCAL: 10064877

ADRESA: STR.CALEA BUCURESTI,NR.56 A

TELEFON: 0749144142

2

2

2

Tamplar

Muncitor necalificat

Montator mobilier din MDF,PAL melaminat si masiv

Valabilitate: 04.04.2019..

 1.  

FARMACIA ANACARDIUM S.R.L.

COD FISCAL: 31186257

ADRESA: P.L. GOLESTI

TELEFON: 0748101275

1

Asistent de farmacie-vechime in domeniu 3 ani

Durata incadrarii –determinata

Locul de munca se afla la Golesti

Valabilitate: 14.04.2019

 1.  

FAURECIA ROMÂNIA S.R.L.

COD FISCAL: 15599111

ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU

ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977239

E-mail:alexandra.fistogeanu@faurecia.com

74

 

17

 

 

 

Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii)

Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale (studii medii)

Durata incadrarii in munca-determinata

Valabilitate oferta: 18.04.2019

 1.  

FCR FLORI IRIS S.R.L.

COD FISCAL: 38723641

ADRESA: STR.MIHAI VITEAZU,NR.34

TELEFON: 0740961382

1

2

Vanzator florarie

Muncitor necalificat

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

FITOPLANTAGRO S.R.L.

COD FISCAL: 16692463

ADRESA: MIHAESTI

TELEFON: 0250772566/ 0722271302

E-mail: fitoplantagro@gmail.com

3

Muncitor necalificat-incadrare pe durata determinata

Valabilitate: 07.04.2019..

 1.  

FLAMICOM IMPEX S.R.L. SUCURSALA RM.VÂLCEA

COD FISCAL: 3547836

ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.10

TEL.: 0248250243

E-mail: narcisa@flamicom.ro

1

1

 

Electrician auto

Consilier clienti

Valabilitate: 18.04.2019

 1.  

FLY POINT RO S.R.L.

COD FISCAL: 32549016

ADRESA: BUCURESTI

TELEFON: 0757054119

E-mail: claudia.dumitru@winner.ro

1

Lucrator comercial-studii medii

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

FLORION COMPANY S.R.L.

COD FISCAL: 22190020

ADRESA: COM.RACOVITA,SAT.TUTULESTI,NR.12

TELEFON: 0744708717

1

1

1

Lucrator bucatarie

Spalator vehicule

Bucatar

Valabilitate:28.04.2019

 1.  

FLOWER MARKET IRIS S.R.L.

COD FISCAL: 33260503

ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.14,AP.9

TELEFON: 0763119273

E-mail: flowermarketiris@yahoo.com

1

Vanzator-studii medii-incadrarea pe perioada determinata

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

FOREXIM S.A

COD FISCAL: 8178691

ADRESA: ALEEA BRADULUI,NR.4

TELEFON: 0747286625/ 0742815853

E-mail: forexym_construct@yahoo.com

2

2

5

2

1

Muncitor necalificat

Sudor

Zidar

Tinichigiu

Contabil-studii superioare

Valabilitate: 28.04.2019

 1.  

GAVRIL ACTIV S.R.L.

COD FISCAL: 35969324

ADRESA: DRAGASANI,STR. 1 DECEMBRIE,NR.2

TELEFON: 0786563517

3

5

Zidar

Muncitor necalificat

Se ofera cazare gratuita

Locurile de munca se afla la Ploiesti –Prahova

Valabilitate: 20.04.2019..

 1.  

GB SERVICE S.R.L.

COD FISCAL: 4871708

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.181

TELEFON: 0746098845

1

1

Inspector resurse umane

Tehnician echipamente calcul si retele

Se ofera bonuri masa

Valabilitate: 21.04.2019

 1.  

GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA

COD FISCAL:6291812

TELEFON: 0755190509

Email: claudia.marin@groupama.ro

20

Agent asigurare- studii medii / superioare

Se asigura inscrierea la cursul de calificare agent

Valabilitate: 28.04.2019.

 1.  

HRC EVENT PLAN S.R.L.

COD FISCAL: 39585420

ADRESA: STR.LUCIAN BLAGA,NR.2,BL. A 53,SC.D,AP.10

TELEFON: 0741539199

1

1

Ospatar-studii medii

Lucrator comercial-studii medii

Se ofera bonuri de masa

Valabilitate: 05.04.2019

 

 1.  

GUTGAD S.R.L.

COD FISCAL: 26839589

ADRESA: DRAGASANI,STR.MIHAESCU,NR.23-25

TELEFON: 0250812122

1

1

Receptioner

Ajutor de bucatar

Valabilitate: 04.04.2019…

 1.  

INDONI FER S.R.L.

COD FISCAL: 29126938

ADRESA: DRAGASANI,STR.DR.BAGDAZAR,27 A

TELEFON: 0767252542/0755520063

 

3

8

3

 

4

 

2

 

 

 

 

Sudor MIG/MAG/TIG-vechime in domeniu 2 ani

Sudor electric-vechime in domeniu minim 2 ani

Vopsitor industrial airless-vechime in domeniu min.1 an

Lacatus confectii metalice-vechime in domeniu min.1 an

Muncitor necalificat- vechime in domeniu min.1 an

Conditii-experienta confectii metalice

Se acorda bonusuri,prime performante,plata ore supilmentare

Interviu,proba de lucru

Valabilitate: 21.04.2019.

 1.  

INSIADA S.R.L.( PIZZERIA INSIEME)

COD FISCAL:33228456

ADRESA: RM. VALCEA

TELEFON: 0748147138

1

1

1

1

1

Bucatar

Ajutor bucatar

Pizzer

Casier

Ospatar

Valabilitate: 16.04.2019..

 1.  

INSTASIN S.R.L.

COD FISCAL: 40707583

ADRESA: STR.CAROL I,NR.1,ET.3

TELEFON: 0765424399

1

1

Administrator-vechime in domeniu 5 ani-4 ore/zi

Consilier juridic-vechime in domeniu 2 ani-4 ore/zi

Valabilitate: 26.04.2019..

 1.  

INTERCOM S.A.

COD FISCAL: 6276774

ADRESA: STR.STIRBEI VODA,NR.103 A

TELEFON: 0733454443

E-mail: office@intercom-itc.ro

2

Inginer mecanic-vechime in domeniu 3 ani

Cunostinte limba engleza,permis conducere cat.B,utilizare PC

Disponibilitate deplasari interne+externe

Valabilitate: 12.04.2019

 1.  

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE IZOTOPICE –ICSI RM.VALCEA

ADRESA: STR.UZINEI,NR.4

TELEFON: 0250732744/0250132746

1

 

 

 

 

 

 

 

Traducator-experienta in domeniu constituie avantaj-absolvent ala Facultatii de Limbi si Literaturi straine,specializare Limbi moderne aplicate,engleza/germana

Durata incadrarii- determinata 6 luni

Valabilitate: 03.04.2019

Concurs in data de 05.04.2019,ora.10.00

 1.  

IQBOX.RO SRL

COD FISCAL: 17141560

ADRESA: RM. VALCEA, STR. FERDINAND NR 38A, UNITATEA NR. P285, CENTRUL COM. SHOPING CITY

TEL: 0213134436

Email: loredana.florea@iqbox.ro

1

Agent vanzari-experienta constituie avantaj

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 21.04.2019..

 1.  

ISIRIDE ENERGY S.R.L.

COD FISCAL: 29598574

ADRESA: STR.CAROL I,NR.25 A

TELEFON: 0784238552

2

2

2

2

41

1

1

1

1

1

Sofer cat.B+C+E

Zidar

Fierar betonist

Dulgher

Finisor

Mecanic utilaje

Maistru constructor

Topometrist

Instalator sanitar

Electrician

Salariul de incadrare 3000 lei

Valabilitate: 22.04.2019

 1.  

KYNITA S.R.L.

COD FISCAL: 7485809

ADRESA: STR.PRUNDULUI,NR.44

TELEFON: 0755630630

E-mail: maria@kynita.ro

4

Ambalator manual –vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

LARISA SI ANDREI S.R.L.

COD FISCAL: 38837603

ADRESA: STR.CALEA LUI TRIAN,NR.208 A

TELEFON: 0745157112

1

Vanzator

Valabilitate: 12.04.2019

 1.  

LIFE LOCK SECURITY NETWORK

COD FISCAL: 30528327

ADRESA: PRAHOVA

TELEFON: 0742101830

1

Tehnician pentru sisteme de detectie,supraveghere video,control acces-certificat calificare

Se ofera bonus pentru lucrari complexe

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

LIVTEC INDUSTRY S.R.L.

COD FISCAL: 36413423

ADRESA: VLADESTI.PRIPORU,NR.30

TEL:0745090476

2

1

 

Electrician in constructii

Tehnician pt.sisteme de detectie

Valabilitate: 12.04.2019…

 1.  

LUXORCOMP S.R.L.

COD FISCAL: 5189769

ADRESA: COM.DAESTI,NR.197 A

TELEFON: 0723161968

2

Sofer autocamion si masini mare tonaj( transport intern)-vechime in domeniu minim 1 an,permis cat.C+E-atestat profesional marfa

Valabilitate: 25.04.2019…

 1.  

MARIA PROTECT S.R.L.

COD FISCAL: 35450016

ADRESA: INTR.PRIBEANU,NR.4

 

5

1

1

1

Inspector SSM-studii medii

Operator calculator-studii medii

Cadru THE.PSI-studii medii

Evaluator de riscuri-studii superioare

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

MARKET O&F S.R.L.

COD FISCAL: 1488318

ADRESA: BAILE GOVORA

TELEFON: 0723534650

E-mail: MARKETOF-SRL@GMAIL.COM

1

2

3

3

4

 

Sef restaurant- vechime in domeniu 1 an

Lucrator bucatarie

Ospatar

Ajutor ospatar

Lucrator bucatarie

Se acorda sporuri

Valabilitate: 07.04.2019…

 1.  

MATINEU S.R.L.

COD FISCAL; 10113562

ADRESA: STIRBEI VODA,NR.12

TELEFON: 0744604757

2

2

2

Patiser

Muncitor necalificat

Vanzator

Valabilitate oferta: 28.04.2019…

 

 1.  

MARNA S.A

COD FISCAL: 1471871

ADRESA: RAURENI

TELEFON: 0250730320

E-mail: marnamat@gmail.com

1

1

Manipulant marfa –Rm.Valcea

Operator calculator-Horezu

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

METAL TECHINIKS S.R.L.

COD FISCAL: 1478543

ADRESA: STR.DFEPOZITELOR,NR.18

TELEFON: 0250737723- 0250745734

E-mail: office@metaltechniks.ro

1

1

1

1

1

1

 

Lacatus constructii metalice sudate

Operator pe masini cu CNC-debitare laser

Operator pe masini cu CNC-indoire tabla

Sudor electric (procedee TIG, MIG-MAG)

Inginer sudor

Mecanic masini si utilaje

Valabilitate:11.04.2019.

 1.  

MIHALIPAM CARGO S.R.L.

COD FISCAL: 33733644

ADRESA: JUD.OLT

TELEFON: 0762675142

1

 

 

1

Sofer masina 3,5 to –international –studii medii cunostinte limba engleza sau germana-vechime in domeniu 2 ani

Sofer masina 3,5 to-vechime in domeniu 2 ani

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

MINITRANS S.R.L.

COD FISCAL: 3290960

ADRESA: BUDESTI,SAT.BIRSESTI

TELEFON: 0723680392

 

5

3

 

Dulgher

Zugrav/vopsitor

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

MGF MUSTATA DESIGN S.R.L.

COD FISCAL: 40709630

ADRESA: TOMSANI

TELEFON: 0740788212

10

10

10

Zidar

Finisor

Muncitor necalificat

Locurile de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

MLS SERVICII IMOBILIARE S.R.L.

COD FISCAL: 18694177

ADRESA: STR.RADU DE LA AFUMATI,NR.8-10

TELEFON: 0745613368

Email: carmen.udrea@mlsleader.com

2

Operator calculator

Valabilitate: 19.04.2019..

 1.  

MOBILAND WOOD S.R.L.

COD FISCAL: 2553783

ADRESA: MIHAESTI,RUGET

TELEFON: 0744549107

1

1

Circularist/gaterist

Muncitor necalificat

Valabilitate: 18.04.2019

 1.  

MODA LUX SCM

COD FISCAL: 18175447

ADRESA: RM.VALCEA

TELEFON: 0250726701/0250726701

1

4

2

Croitor-vechime in domeniu 5 ani-studii medii

Talpuitor-scoala profesionala

Confectioner textile-scoala profesionala

Valabilitate: 19.04.2019..

 1.  

MORARII S.R.L.

COD FISCAL: 3829098

ADRESA: CALIMANESTI

TELEFON: 0746498674

6

2

Brutar

Muncitor necalificat

Valabilitate: 14.04.2019

 1.  

MONDOLAINE SRL

COD FISCAL:8070346

ADRESA: DRAGASANI, STR. T.VLADIMIRESCU,472

TELEFON:0250814808

E-mail: mondalaine@yahoo.com

1

Vanzator

Valabilitate: 25.04.2019

 1.  

NICULESCU S.R.L.

COD FISCAL: 15794686

ADRESA: COM.STOENEŞTI, SAT BUDUREŞTI, JUD.VÂLCEA.

TEL.: 0763639850

2

2

Ţesători manuali

Confecţioneri croitorie

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

NEDI EXIM S.R.L.

COD FISCALş15609533

ADRESAş STR.CALEA LUI TRAIAN,NR,116,BL.ANTON PANN,TRONSON A,ET.1,AP.8

TELEFON: 0745396301

E-mail: nediexim@yahoo.com

10

10

5

4

4

4

1

1

 

Zidar-pietrar-vechime in domeniu 1 an

Zidar-tencuitor-vechime in domeniu 1 an

Fierar betonist-vechime in domeniu 1 an

Dulgher-vechime in domeniu 1 an

Faiantar-vechime in domeniu 1 an

Electrician constructii-vechime in domeniu 1 an

Inginer constructii-vechime in domeniu 1 an

Maistru constructii-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 21.04.2019

 1.  

NORDIC IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 9868533

ADRESA: STR.IANCU POP,NR.

1

1

1

1

Inginer industrie alimentara

Conducator auto-cat.B sau B+C

Ambalator manual

Operator calculator

Valabilitate: 15.05.2019

 1.  

NOVARA IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 11736925

ADRESA: CRAIOVA

TELEFON: 0737735151/0720541700/0720547887

10

10

30

20

10

2

6

5

4

2

2

1

Lacatus

Zugrav

Zidar

Dulgher

Fierar betonist

Tamplar

Tamplar PVC

Rigipsar

Schelar

Macaragiu

Sofer cat.C,E

Mecanic pompa beton

Locurile de munca se afla la Valcea

Salariul de incadrare incepand cu 3000 lei

Valabilitate: 13.04.2019..

 1.  

N V CONST S.R.L.

COD FISCAL: 18318920

ADRESA: SIBIU

TELEFON: 0723193292

1

Muncitor necalificat

Salariul de incadrare 3000 lei

Valabilitate: 25.04.2019

 1.  

OLANESTI RIVIERA S.A

COD FISCAL:14335928

ADRESA: STR.BAILOR,NR.10,BAILE OLANESTI

TELEFON: 0250775047/0250775405

office@hotelolanesti.ro

10

10

6

6

10

5

5

1

Ospatar

Ajutor ospatar

Bucatar

Lucrator bucatarie

Camerista

Kinetoterapeut

Maseur

Receptioner

Valabilitate: 22.04.2019..

 1.  

PANTRANSPORT S.R.L.

COD FISCAL: 22325054

ADRESA: STR.DIMITRIE DRAGHICESCU,NR.7

TELEFON: 0752116735

1

Sofer –studii medii

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

PCI TRADING S.R.L.

COD FISCAL: 32373067

ADRESA: STR.UZINEI,NR.67

TELEFON: 0758107950

2

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

Mecanic utilaje-calificare-experienta in domeniul chimie (prelucrare mase plastice)

Electrician-automatist (intretinere,reparatii si automatizari)-studii superioare sau 12 clase -calificare in domeniu –diploma de electrician sau electromecanic

Operator mase plastice-vechime in domeniu constituie avantaj

Societate care beneficiaza de scutiri de impozit,cf.OUG 114/2018- salariul de incadrare de la 2362 lei net

Valabilitate:28.04.2019.

 1.  

PIETE PREST

COD FISCAL: 27289734

ADRESA: STR.E. AVRAMESCU,NR.3

TELEFON: 0350404859/0250732708

1

 

 

 

Inginer –vechime in domeniu 7 ani

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

PIMECIN IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 16956913

ADRESA: DRAGASANI

TELEFON: 0760855500

2

 

1

Muncitor plantatii si amenajare zona verde-vechime in domeniu 1 an

Muncitor necalificat-vechime 1 an

Valabilitate: 07.04.2019.

 1.  

PORCELINO GRASO S.R.L.

COD FISCAL: 27785550

ADRESA: FRANCESTI

TELEFON: 0760047143

2

1

3

Tehnician veterinar

Sudor

Muncitor necalificat

Valabilitate: 14.04.2019

 1.  

PROTECTCHIM S.R.L.

COD FISCAL: 15249523

ADRESA: STR.UZINEI,NR.71

TELEFON: 0758054777/0758710665

10

10

2

5

3

3

5

5

5

Muncitor necalificat

Instalator

Electrician

Sofer autocamion masina de mare tonaj

Tractorist

Buldoexcavatorist

Deservent cilindru compactor si alte utilaje

Fierar betonist

Dulgher

Societate care beneficiaza de scutiri de impozit,cf.OUG 114/2018- salariul de incadrare de la 2362 lei net

Valabilitate: 22.04.2019

 1.  

PURICE ADRIANA CABINET VETERINAR

COD FISCAL: 17624998

ADRESA: STR.INDEPENDENTEI,NR.1,PARTER

TELEFON: 0758255131

1

Asistent veterinar

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

RAVAL CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 18256886

ADRESA: VALCEA

TELEFON: 0741218972

2

2

2

2

2

Muncitor calificat in constructii

Muncitor necalificat in constructii

Zidar

Dulgher

Finisor

Valabilitate: 04.04.2019….

 1.  

REMSERVICE S.R.L.

COD FISCAL: 18414510

ADRESA: SAT.OVESELU,COM.MACIUCA

TELEFON: 0250702017

1

1

Sofer CIFA

Sofer BASCULA

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

RENTUTIL S.R.L.

COD FISCAL: 16995360

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.284 A

TELEFON: 0744551905

2

Masinist masini terasamente-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 05.04.2019…

 1.  

ROMOLD SECURITY S.R.L.

COD FISCAL: 35997367

ADRESA: VASLUI

TELEFON: 0741055612

6

Agent de securitate

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

ROSAN AUTO GRUP S.R.L.

COD FISCAL: 29597951

ADRESA: STR. TOPOLOG,NR.22

TELEFON: 0747052327

1

Inspector ITP-vechime in domeniu 3 ani-studii superioare tehnice,atestat RAR

Valabilitate: 25.04.2019

 1.  

SAGAL CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 28052077

ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.13

TELEFON: 0764442645

 

5

5

3

10

Fierar betonist

Dulgher

Zidar

Muncitor necalificat

Decontare transport.

Valabilitate oferta:31.03.2019…

 1.  

SANCTUM UNITEX S.R.L.

COD FISCAL: 39978120

ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7,BL.C 1,ET.1

TELEFON: 0751756368

4

Confectioner masinist

Valabilitate: 01.04.2019

 1.  

SARCOM S.R.L.

COD FISCAL: 4701754

ADRESA: COM.MIHAESTI,SAT.BULETA,NR.150

TELEFON: 0725443005/0250772547

E-mail: marius.stan@sarcom.ro

1

1

Laborant chimist

Tehnician chimist

Valabilitate: 30.04.2019

 

 1.  

SCORILO S.R.L.

COD FISCAL: 3241909

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.577,CALIMANESTI

TELEFON:0745703938

2

1

1

Muncitor necalificat-spalatorie

Asistent balneofizioterapie

Doctor balneolog

Valabilitate:06.04.2019..

 1.  

SERD ROM S.R.L.

COD FISCAL: 14074024

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.148

TELEFON: 0746122500

2

Femeie de serviciu

Valabilitate: 25.04.2019

 1.  

SILVIU CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 23844807

ADRESA: GOLESTI,SAT BLIDARI

TELEFON: 0729784197/0724782948

5

7

5

5

Fierar betonist-vechime in diomeniu 2 ani

Dulgher restaurator-vechime in domeniu 2 ani

Zidar-vechime in domeniu 2 ani

Muncitor necalificat-vechime in domeniu 2 ani

Valabilitate: 04.04.2019..

 1.  

SPD STAR S.R.L.

COD FISCAL: 15965131

ADRESA: CLUJ

TELEFON: 0746241495

1

3

Sofer camion masina mare tonaj

Ambalator manual

Locurile de munca se afla la Babeni

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

SPEED CARPAT S.R.L.

COD FISCAL: 22128273

ADRESA: STR.IZVORULUI,NR.16,CASA 5

TELEFON: 0740935779

3

 

2

Conducator masina mare tonaj-vechime in domeniu 1 an

Expeditor international-vechime in domeniu 1 an

Se ofera diurna,bonuri valorice

Valabilitate: 19.04.2019.

 1.  

SORANDI EDIL SRL

COD FISCAL: 37080068

ADRESA: STR.HENRI COANDA,NR.40,BL.N 14,SC.C,AP.12

TELEFON: 0770772800

1

1

Zidar

Dulgher

Salariul 3000 lei brut

Valabilitate: 21.04.2019

 1.  

SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI

COD FISCAL:2541916

ADRESA:DRAGOESTI, STR.SPITALULUI, NR.1

TEL/FAX:0250762331

E-mail: spitalul_dragoesti@yahoo.com

1

Ingrijitor (se ofera indemnizatie hrana, spor conditii)

Locul de munca se afla la Dragoesti.

Valabilitate: 10.04.2019

 1.  

STAROXIM S.R.L.

COD FISCAL: 6355355

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49

TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213

E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com

2

3

2

2

2

 

 

Muncitor necalificat

Tâmplari universali

Vopsitor pulverizator finisaj mobila

Finisor verificator mobila binale

Lacatus mecanic

Se ofera tichete de masa

Valabilitate : 09.04.2019..

 1.  

STUDIO MODERNA S.A.

COD FISCAL: 15065733

ADRESA: BUCURESTI

TELEFON: 0214075010

1

Agent comercial-studii medii

Se ofera bonuri de masa si bonusuri din vanzari

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

TOM MONTAGGI S.R.L.

COD FISCAL: 39652891

ADRESA: STR.GRIGORE PROCOPIU,NR.5-7

TELEFON: 0724261369

1

Muncitor necalificat

Valabilitate:04.04.2019…

 1.  

TOUR ALICE S.R.L.

COD FISCAL: 13875580

ADRESA: BAILE OLANESTI

TELEFON: 0740259989

1

Camerista-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 13.04.2019

 

 1.  

UNCLE SAM SERVICE S.R.L.

COD FISCAL: 16099955

ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A

TELEFON: 0250734573

E-mail: info@unclesam.ro

1

 

1

 

1

1

1

 

 

Reprezentant vanzari directe ( D2D) pentru instalatii termice

Reprezentant vanzari directe ( D2D) pentru sisteme de securitate

Electrician montator de instalatii automatizate

Electrician de intretinere si reparatii

Electrician instalator panouri solare

Valabilitate:07.04.2019

 1.  

UNICARM S.R.L.

COD FISCAL: 6531770

ADRESA: STR.PRINCIPALA.NR.314.LOC.VETIS

TELEFON: 0740105210

E-mail: office@unicarm.ro

1

Agent de vanzari-studii medii

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

VADOVA S.R.L.

COD FISCAL: 2989325

ADRESA: BUDESTI,NR.164

TELEFON: 0250737400

E-mail: dobre.vady@gmail.com,vadovacontab@yahoo.com

2

1

1

2

Muncitor necalificat

Chimist

Laborant

Ambalator manual

Valabilitate: 26.04.2019

 1.  

VILEXTUR S.R.L.

COD FISCAL: 1470620

ADRESA: STR.NISTOR DUMITRESCU,NR.34 A

TELEFON: 0745599141/0767895895/0250737742

3

Sofer autocar- atestat

Valabilitate: 15.04.2019..

 

 1.  

VILMAR S.A.

COD FISCAL: 2989503

ADRESA: STR.INDUSTRIILOR,NR.10

TELEFON: 0250703800

20

4

4

10

6

2

2

10

10

 

 

 

 

1

 

 

Operator masina comanda numerica

Strungar

Frezor

Sudor

Lacatus constructii metalice

Electrician

Controlor calitate

Operator masina comanda numerica

Sudor

Absolventi de liceu sau scoala profesionala –calificare la locul de munca in meseriile de sudor si operator comanda numerica

Valabilitate:10.04.2019….

Specialist tratamente termice-competente in metalurgie ( tratamente termice,tratamente de suprafata,metalurgia superaliajelor,microstructuri si comportamente mecanice).

Cunostinte avansate de limba engleza si limba franceza

Valabilitate: 22.04.2019

 1.  

VILMAS INVEST S.R.L.

COD FISCAL: 33560381

ADRESA: RM.VALCEA

4

Muncitor in constructii

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

VILTERM INSTAL S.R.L.

COD FISCAL: 26473304

ADRESA: STR.RANDUNELELOR,NR.2,BL.15,SC.C

TELEFON: 0350412421/0723258818

 

1

1

1

 

Faiantar-vechime 1 an-calificare

Zugrav- vechime 1 an-calificare

Ipsosar- vechime 1 an-calificare

Valabilitate: 15.04.2019

 1.  

VILTEHNICA S.R.L.

COD FISCAL: 18308241

ADRESA: STR.UZINEI,NR.65

TELEFON: 0350800008/0350420704

2

1

Operator arhiva

Manipulant cutii arhiva

Valabilitate: 21.04.2019

 1.  

VILTRANS S.R.L.

COD FISCAL: 6428252

ADRESA: STR.H.COANDA,NR.9

TELEFON: 0745641805/0250802452

2

Sofer autobuz-vechime in domeniu 1 an-atestat profesional

Valabilitate: 07.04.2019.

 1.  

VIP GID SRL-D

COD FISCAL: 11418662

ADRESA: P.L. MIHAESTI

TELEFON: 0745473578

1

Muncitor necalificat sortare deseuri

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

VERBITA S.R.L.

COD FISCAL: 6412388

ADRESA: ARAD

TELEFON: 0758093877

E-mail: monica.niculescu@verbita.ro

100

Sofer taxi- venituri peste 2500 lei net ( in functie de volumul de timp alocat activitatii de taxi );

Procent motivant din incasari ( 28%),tichete de masa,cazare asigurata;

Contract de munca pe durat nederminata cu toate beneficiile,conform legii;

Autoturisme din gama Dacia si Renault dotate corespunzator cerintelor RAR pentru activitatea de taxi

Suport uman si logistic 24 h

(formareprofesionala,service,combustibil,spalatorie,tractari)oferite de companie;

Firma ofera suport de relocare pentru persoanele din afara judetului;

Pregatire si indrumare pentru obtinerea atestatului de taxi.

Locurile de munca se afla la Arad

Valabilitate: 16.04.2019…

 

lmv 20.03.2019-26.03.2019

T `+R Czxzxzxzxzxzxzxxzxzx

S.O.S.

Şomerul NU reprezintă

un simplu lucru in plus

 

 

 

 

 

 

Locuri de muncă vacante

Nr. 1368- saptamana 20.03.2019-26.03.2019 fondat 1993

Publicaţie săptămânală a

Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

 1.  

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT

COD FISCAL: 18264803

ADRESA: STR.REMUS BELLU,NR.6

TELEFON: 0250739881/0250738255

1

 

1

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

Portar-certificat/adeverinta-curs acreditat de formare si calificare agent paza/securitate

Sofer-conducator auto cat.B,C,cat.B+E,cat.C+E

Concurs 26.03.2019

Proba scisa

Valabilitate: 04.03.2019-19.03.2019

Inginer-minim 10 ani vechime in munca

Economist

Consilier juridic

Programator ajutor-certificar curs acreditat in domeniul informatic

Valabilitate: 07.03.2019-25.03.2019

Concurs 02.04.2019-proba scrisa

 1.  

ALBARESOR S.A.

COD FISCAL: 12762825

ADRESA: STR.RAURENI,NR.288

TELEFON: 0350805008/0250734862

E-mail: scalbaresor@gmail.com

5

5

1

Muncitor necalificat

Muncitor calificat

Magazioner

Valabilitate: 20.04.2019

 1.  

ALFA HOTELS S.R.L.

COD FISCAL: 14244277

ADRESA: SOSEAUA VIRTUTII,NR.14,BUCURESTI

TELEFON: 0751270637

E-mail: restaurant.olanesti@alfahotels.ro

2

1

2

1

1

2

Bucatar

Maseur

Muncitor bucatarie

Baies

Camerista

Ospatar

Valabilitate: 13.04.2019

 1.  

ALSIMOB S.R.L.

COD FISCAL: 16345510

ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.38

TELEFON: 0745001723

1

1

Muncitor necalificat

Tamplar

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

ANDREMONA S.R.L.

COD FISCAL: 19051927

ADRESA: P.L. STR.PANDURILOR,NR.11

TELEFON: 0744403328

1

Sofer aprovizionare

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

ANNABELLA S.R.L.

COD FISCAL: 6532457

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52

TEL.: 0757100039

5

8

 

 

Casier

Vânzător

Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

Valabilitate:28.03.2019…

 1.  

ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI

COD FISCAL: 14075542

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.49

TEL./FAX: 0250/733308

9

5

 

Muncitor necalificat

Preparator conserve

Valabilitate: 21.03.2019…

 1.  

APT RESOURCES SERVICES S.R.L.

ADRESA: BUCURESTI

E-mail: diaconu.cosmin2000@yahoo.com

1

Operator PC –pentru persoane cu dizabilitati-se lucreaza o ora /zi,5 zile pe saptamana

Se va lucra la domiciliu

Valabilitate: 07.04.2019..

 1.  

ANTARES TRANSPORT SA

COD FISCAL:1472990

ADRESA: RM. VALCEA, STR. DACIA, NR.10,

TEL/FAX: 0741741201

1

7

 

Consilier juridic

Sofer autobuz cat.D

Valabilitate: 19.04.2019..

 

 1.  

ARMANDO S.R.L.

COD FISCAL: 6051690

ADRESA:DRAGASANI,B-DUL I C BRATIANU,NR.70

TELEFON: 0722239351

1

4

1

1

Excavatorist-vechime in domeniu 3 ani

Zidar,rosar,tencuitor- vechime in domeniu 3 ani

Instalator apa,canal- vechime in domeniu 3 ani

Dulgher- vechime in domeniu 3 ani

Valabilitate: 06.04.2019..

 1.  

AS TRANS S.R.L.

COD FISCAL: 1481930

ADRESA: DRAGASANI

TELEFON: 0758036744

1

Sofer CIFA –deservent pompa betoane

Valabilitate: 29.03.2019

 1.  

AUR SPEED S.R.L.

COD FISCAL: 30934040

ADRESA: STR.GRIGORE ,NR.31,BL.63,SC.C,AP.17

TELEFON: 0729268922

1

Sofer autocamion

Valabilitate: 08.04.2019…

 1.  

AUTOMAG REP S.R.L.

COD FISCAL: 34592322

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.9 B

TELEFON: 0727595595

1

1

1

Operator calculator

Femeie de serviciu

Muncitor in constructii

Valabilitate: 26.03.2019

 1.  

AVICARVIL S.R.L.

COD FISCAL: 18658662

ADRESA: COM.FRANCESTI

TELEFON: 0735789626

E-mail: Mihaela.Pirvu@carmistin.ro

20

10

1

1

 

 

Muncitor necalificat-scoala generala

Manipulant marfuri-scoala generala

Stivuitorist,studii medii autorizatie ISCIR

Electrician intretinere

Se ofera tichete de masa,masa calda,se asigura transportul locurile de munca se afla la Francesti

Valabilitate:28.03.2019…

 1.  

BARRECO LARY S.R.L.

COD FISCAL: 7688072

ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36

TEL.: 0250/775352, 0740154393

E-mail: barecolary@yahoo.com

1

1

1

1

1

1

 

Medic balneolog/reumatolog

Bucătar

Ospătar

Camerista

Lucrator in bucatarie

Muncitor necalificat

Valabilitate: 28.03.2019…

 1.  

BICA S.R.L.

COD FISCAL: 6428635

ADRESA: ORLESTI, VALCEA

ADRESA DE CONTACT: STR. UZINEI, NR.3, RM. VL

TEL/FAX: 0350428408 / 0350428409

2

2

5

4

10

4

2

3

4

4

4

4

4

 

Receptioner

Ajutor ospatar

Sofer autocamion

Mecanic utilaj

Muncitor necalificat

Masinist la masini pentru terasamente

Inginer c-tii civile

Dulgher

Fierar betonist

Mecanic auto

Zidar rosar-tencuitor

Sudor

Lacatus mecanic

Locurile de munca se afla la Rm. Valcea

Valabilitate: 31.03.2019..

 1.  

BINREZIDENT S.R.L.

COD FISCAL: 37133596

ADRESA: LUNGESTI,VALCEA

TELEFON: 0766946257

2

2

2

Zidar

Dulgher

Fierar betonist

Locurile de munca se afla la Dragasani

Valabilitate: 30.03.2019

 1.  

BOICEA S.R.L.

COD FISCAL: 4188609

ADRESA: CALIMANESTI

TELEFON: 0744773920

1

Vanzator-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 31.03.201 9

 1.  

BOGDAN CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 19244545

ADRESA: STR. INTR.PRIBEANU,NR.4

3

2

Muncitor necalificat

Zidar

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

BOROMIR IND S.R.L.

COD FISCAL:6334476

ADRESA: RM.VALCEA

TELEFON:0250734428

E-mail: resurse.umane@boromir.ro

10

10

1

1

1

1

1

 

 

Muncitor necalificat

Operator la fabricarea produselor fainoase

Vanzatoare

Fochist gr.I clasa A

Manipulant marfuri

Electrician

Lucrator gestionar

Se ofera salariu atractiv,tichete de masa,transport gratuit

Valabilitate: 20.04.2019..

 1.  

BRONIC SECURITY S.R.L.

COD FISCAL: 15255258

ADRESA:BUCURESTI

TELEFON: 0213447032/0213461808

E-mail: resurseumane@bronic.ro

4

Agent securitate

Locurile de munca se afla in jud.Valcea

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

BUMERANG S.R.L.

COD FISCAL: 22307805

ADRESA: BREZOI,SAT.PASCOAIA,NR.38

TELEFON: 0757763499

E-mail: info@terranova.ro

1

1

1

Camerista

Lucrator pensiune turistica

Bucatar/ospatar

Salariul de incadrare 2400 lei

Se ofera tichete de masa

Valabilitate:15.04.2019 .

 1.  

CALDO PRIVAT SECURITY S.R.L.

COD FISCAL: 21922348

ADRESA: BUCURESTI

TELEFON: 0213220211/0766051733

2

Agent de securitate-vechime in domeniu 1 an-studii 10 clase

Locurile de munca se afla la Rm.Valcea

Persoanele interesate pot fi si fara atestat- se va desfasura curs de agent de securitate

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

CALI ESPROU S.R.L.

COD FISCAL: 29006133

ADRESA: STR.TIMIS,NR.51

TELEFON: 0754216005

1

Ambalator-vechime in domeniu

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

CARREFOUR ROMANIA S.A.

COD FISCAL: 11588780

ADRESA: STR+. FERDINAND, NR.38

TELEFON: 0374708700

E-mail: maria_giuga@carrefour.com

3

1

 

Lucrator universal

Lucrator comercial

Se ofera tichete de masa,ajutor de transport, asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun, prima de vacanta

Valabilitate: 04.04.2019

 

 

 1.  

CFR MARFA S.A. –SUCURSALA BANAT-OLTENIA

COD FISCAL: 27875873

ADRESA: STR.ROZELOR,NR.73 A

TELEFON: 0372840658

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Mecanic ajutor –curs de formare pentru meseria de mecanic locomotiva sau curs de formare profesionala pentru mecanic ajutor cu autorizatie in functie

Locul de munca se afla la Rosiori Teleorman

Mecanic ajutor- curs de formare pentru meseria de mecanic locomotiva sau curs de formare profesionala pentru mecanic ajutor cu autorizatie in functie

Locul de munca se afla la Golesti- Arges

IDM III-curs de formare profesionala cu autorizatie in functie

Locul de nmunca se afla la Riureni-Valcea

Manevrant vagoane- curs de formare profesionala cu autorizatie in functie

Locul de munca se afla la Riureni –Valcea

Valabilitate: 07.04.2019

Mecanic locomotive- certificat de calificare in meseria de mecanic de locomotiva ,permis de mecanic si certificat complementar

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 24.03.2019

Mecanic locomotive- certificat de calificare in meseria de mecanic de locomotiva ,permis de mecanic si certificat complementar

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 29.03.2019

 1. `

CIECH SODA ROMANIA

COD FISCAL:1467188

ADRESA: STR.UZINEI,NR.2

TELEFON: 0746179634

E-mail: victoria .florescu@ciechgroup.com

2

 

 

1

 

1

 

1

1

2

 

Laborant-liceu de specialitate cu specific chimic sau cursuri postliceale de specialitate-vechime in domeniu 1 an

Agent achizitii-studii superioare- vechime in domeniu 1 an

Revizor tehnic vagoane-vechime in domeniu 1 an-autorizatie AFER

Sudor calificare sudor-vechime in domeniu 1 an

Lacatus mecanic-calificare-vechime in domeniu 1 an

Operator chimist-calificare operator chimist-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate:31.03.2019

 1.  

CIECH S.A. VARSOVIA SUCURSALA RM. VALCEA

COD FISCAL: 32057510

ADRESA: STR.UZINEI,NR.2

TELEFON: 0746179634

E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com

1

Economist-vechime in domeniu 1 an-studii superioare in domeniul financiar,economist

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

CIVIL SPEED S.R.L.

COD FISCAL: 28136089

ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.6

TELEFON: 0741628921/0350806279

3

3

3

1

1

Dulgher

Fierar betonist

Muncitor necalificat in constructii

Deservent buldoexcavator

Deservent buldozer

Valabilitate: 25.03.2019…

 1.  

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-SUCURSALA RM.VALCEA

COD FISCAL: 400364445

ADRESA: STR.UZINEI,NR.1

TELEFON:0250701200

E-mail: dan.pirnea@chimcomplex.com

1

 

1

 

 

Inginer chimist-absolvent studii superioare profil chimie

Meserias intretinere cale-curs calificare-apt medical ridicare greutati

Valabilitate:18.04.2019

 1.  

COMSART S.R.L.

COD FISCAL: 1213402

ADRESA: STR.STOLNICENI,NR.81 A

TELEFON: 0745230007

2

2

Zidar-vechime in domeniu 1 an

Tamplar universitar-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 27.03.2019

 

 1.  

CONPHYS SRL

COD FISCAL: 1471510

ADRESA: RM VALCEA,STR SRANDULUI, NR 52

TEL/FAX: 0250733323/0250731522

E-mail: conphys@conphys.ro

5

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Tipograf flexograf-calificarea se efectueaza la locul de munca

Sef departament mentenanta

Sef departament flexo

Se ofera tichete de masa ,prima de concediu,transport gratuit pe raza municipiului Rm.Valcea,prime de performanta,sprijin financ. in cazul relocarii

Valabilitate: 17.04.2019..

Femeie de serviciu-vechimea in munca constituie avantaj

Se ofera tichete de masa ,transport gratuit pe raza municipiului Rm.Valcea

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

CONSINSTAL ENERGY S.R.L.

COD FISCAL: 19657649

ADRESA: B-DUL T.VLADIMIRESCU,NR.48

TELEFON: 0350421841

1

 

1

 

 

 

Sudor-electric si autogen-curs calificare-constituie avantaj detinere de permis de conducere cat.B

Instalator incalzire centrala si gaze-curs calificare- constituie avantaj detinere de permis de conducere cat.B

Salariul brut 3000 lei cf.OUG 114/2018

Valabilitate: 22.03.2019..

 1.  

CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

COD FISCAL: 15493659

ADRESA: STR.G.STOIANOVICI,NR.7

TELEFON: 0350405524/0723617475

E-mail: constructproiect.vl@gmail.com

6

3

2

1

1

1

2

1

1

1

Muncitor necalificat

Muncitor calificat in constructii

Finisor

Sofer buldoexcavator

Sofer autoutilitara basculanta ( 14 to)

Mecanic utilaj- buldoexcavator

Sudor

Devizier constructii

Inginer constructii

Director vanzari( produse plastice)

Valabilitate:13.04.2019..

 1.  

CORBUS PUB S.R.L.

COD FISCAL: 39738845

ADRESA: STR.BARAJULUI,NR.2

TELEFON: 0771333333

1

 

Barman

Valabilitate: 25.03.2019..

 1.  

CREDIUS IFN S.A

COD FISCAL: 31534882

ADRESA: VOLUNTARI-ILFOV

E-mail: hr@credius.ro

1

Agent vanzari-studii medii

Promoveaza,vinde produsele creditare ale companiei si ofera consultanta clientilor

Dezvolta portofoliul de clienti ai companiei in atragerea de noi clienti

Valabilitate: 01.04.2019

 1.  

CUPTORUL FERMECAT S.R.L.

COD FISCAL: 2987634

ADRESA: BUJORENI,NR.31

TELEFON: 0746087131

2

Brutar

Valabilitate: 18.04.2019

 1.  

CRISTI SI MIKI S.R.L.

COD FISCAL: 19057059

ADRESA: STR.PODGORIEI,NR.49

TELEFON: 0724368997

1

Vanzator-studii medii

Valabilitate: 22.03.2019..

 1.  

DAMILA S.R.L.

COD FISCAL: 2552702

ADRESA: COM.MACIUCA,SAT.BOTORANI

TELEFON: 0250702017/0250702981

1

 

 

 

1

 

Operator calculator facturare

Se ofera tichete de masa

Locul de munca se afla la Horezu

Valabilitate: 19.03.2019

Stivuitorist

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 27.03.2019

 1.  

DANCONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 19244472

ADRESA: MUEREASCA DE SUS,NR.52

TELEFON: 0769259692

5

5

4

5

5

5

5

Muncitor necalificat

Zidar-calificare

Dulgher-calificare

Sudor-calificare

Zugrav-calificare

Rigipsar-calificare

Fierar betonist-calificare

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

DELGUARD S.R.L.

COD FISCAL:22551191

ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.102

TELEFON: 0250730337

E-mai:delguard.paza@yahoo.com;office@gelguard.ro

20

10

Agent de securitate

Agent de interventie paza si ordine

Valabilitate: 10.04.2019…

 1.  

DENFLOR S.R.L.

COD FISCAL: 22189904

ADRESA: ALEEA CIOCARLIEI,NR.1,BL.6,SC.A,AP.11

TELEFON: 0751051477

E-mail: den.flor@yahoo.com

2

Vanzator

Locurile de munca se afla la Tetoiu

Valabilitate: 19.03.2019

 1.  

DEPARTAMENTUL DE MEDIU S.R.L.

COD FISCAL: 39542376

ADRESA:

BAILE OLANESTI,STR.T.VLADIMIRESCU,NR.112

TELEFON: 0738070007

E-mail: parteneripentrumediu@gmail.com

1

Secretara-studii medii

Se accepta si persoane cu dizabilitati motorii

Valabilitate: 13.04.2019

 1.  

DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L.

COD FISCAL: 28244468

ADRESA: BUDESTI,SAT.RACOVITA,STR.WDP,NR.1

TELEFON: 0374639067

E-mail: daniela.tanasie@bekaertdeslee.com

1

 

1

 

2

20

 

10

Inginer proces-vechime in domeniu 5 ani-diploma inginer

Mecanic intretinere si reparatii-vechime in domeniu 2 ani-curs calificare

Stivuitorist-vechime in domeniu 2 ani-autorizatie

Confectioner asamblor articole din textile-vechime in domeniu 1 an-curs calificare

Muncitor necalificat

Se asigura transportul –tichete 15 lei /zi

Valabilitate: 30.04.2019

 1.  

DONNA SHOES S.R.L.

COD FISCAL: 26205336

ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.10

TELEFON: 0350407161

E-mail: donnashoes2009@gmail.com

2

2

6

Cusator piese incaltaminte

Pregatitor piese incaltaminte

Muncitor necalificat

Se ofera tichete de masa

Valabilitate: 15.04.2019

 1.  

DONEXIM S.R.L.

COD FISCAL: 14929629

ADRESA: STR.G-RAL PRAPORGESCU

TELEFON: 0744787638

5

4

Ajutor bucatar

Ospatar ( chelner)

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

EDION S.R.L.

COD FISCAL: 4066024

ADRESA: STR.IANCU POP,NR.2

TELEFON: 0724514334

1

1

 

 

 

Sofer-vechime in domeniu 3 ani

Muncitor necalificat in constructii-vechime in domeniu 2 ani

Locurile de munca se afla la Stuparei-ST.Betoane

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

ELECTROGRUPAPARATAJ INDUSTRIAL S.R.L.

COD FISCAL: 33603288

ADRESA: STR.FANTANII,NR.5

TELEFON: 0721455694

E-mail:electrogrupaparatajind@gmail.com

1

Contabil-vechime in domeniu 5 ani-studii superioare

Valabilitate: 13.04.2019

 1.  

ELECTROVALCEA S.R.L.

COD FISCAL:5071860

ADRESA: STR.FERDINAND,NR.19

TELEFON: 0250739188,0784251400

15

6

8

6

6

5

8

1

 

 

Muncitor in constructii

Muncitor necalificat

Zidar

Fierar betonist

Lacatus mecanic

Instalator

Electrician

Conducator auto profesionist

Valabilitate:19.04.2019..

 

 1.  

ELIONTEEM GAS S.R.L.

COD FISCAL: 30809616

ADRESA: GORJ

TELEFON: 0786037401

2

Conducator auto cat.B si C cu ADR

Locurile de munca se afla la la Olanu –Valcea

Valabilitate: 12.04.2019

 1.  

ERESTE STAR CM S.R.L.

COD FISCAL: 5559136

ADRESA: STR.TIMIS,NR.51 C

TELEFON: 0722350536/07235062710/0250735449/0760666363

1

1

1

1

1

1

Inginer productie-vechime in domeniu 1 an

Lacatus meca vechime in domeniu 1 an

Sudor- vechime in domeniu 1 an

Electrician auto- vechime in domeniu 1 an

Tamplar carosier -vechime in domeniu 1 an

Muncitor necalificat- vechime in domeniu 1 an

Se ofera salarii atractive

Valabilitate: 25.03.2019

 1.  

ETA S.A.

ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.1

TELEFON: 0350412490

E-mail: eta_bus@yahoo.com

1

Gestionar-studii medii ( diploma de bacalaureat)-vechime in domeniu 3 ani

Se ofera tichete de masa

Valabilitate: 25.03.2019

Concurs proba scrisa,proba practica,interviu

 1.  

EUROFINA S.R.L.

COD FISCAL: 15380668

ADRESA: STR.T.VLADIMIRESCU,NR.723,DRAGASANI

TELEFON: 0250830005

E-mail: maria@eurofina.ro

2

1

1

 

1

Operator prelucrare date

Muncitor necalificat

Preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc

Croitor stantator piese incaltaminte

Valabilitate:19.04.2019.

 1.  

EXTINS S.R.L.

COD FISCAL: 10064877

ADRESA: STR.CALEA BUCURESTI,NR.56 A

TELEFON: 0749144142

2

2

2

Tamplar

Muncitor necalificat

Montator mobilier din MDF,PAL melaminat si masiv

Valabilitate: 04.04.2019..

 1.  

FARMACIA ANACARDIUM S.R.L.

COD FISCAL: 31186257

ADRESA: P.L. GOLESTI

TELEFON: 0748101275

1

Asistent de farmacie-vechime in domeniu 3 ani

Durata incadrarii –determinata

Locul de munca se afla la Golesti

Valabilitate: 14.04.2019

 1.  

FAURECIA ROMÂNIA S.R.L.

COD FISCAL: 15599111

ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU

ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977239

E-mail:alexandra.fistogeanu@faurecia.com

100

 

20

 

 

 

Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii)

Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale (studii medii)

Durata incadrarii in munca-determinata

Valabilitate oferta: 18.04.2019

 1.  

FCR FLORI IRIS S.R.L.

COD FISCAL: 38723641

ADRESA: STR.MIHAI VITEAZU,NR.34

TELEFON: 0740961382

1

2

Vanzator florarie

Muncitor necalificat

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

FITOPLANTAGRO S.R.L.

COD FISCAL: 16692463

ADRESA: MIHAESTI

TELEFON: 0250772566/ 0722271302

E-mail: fitoplantagro@gmail.com

3

Muncitor necalificat-incadrare pe durata determinata

Valabilitate: 07.04.2019..

 1.  

FLAMICOM IMPEX S.R.L. SUCURSALA RM.VÂLCEA

COD FISCAL: 3547836

ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.10

TEL.: 0248250243

E-mail: narcisa@flamicom.ro

1

1

 

Electrician auto

Consilier clienti

Valabilitate: 18.04.2019

 1.  

FLY POINT RO S.R.L.

COD FISCAL: 32549016

ADRESA: BUCURESTI

TELEFON: 0757054119

E-mail: claudia.dumitru@winner.ro

1

Lucrator comercial-studii medii

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

FLORION COMPANY S.R.L.

COD FISCAL: 22190020

ADRESA: COM.RACOVITA,SAT.TUTULESTI,NR.12

TELEFON: 0744708717

1

1

1

Lucrator bucatarie

Spalator vehicule

Bucatar

Valabilitate:28.03.2019.

 1.  

FLOWER MARKET IRIS S.R.L.

COD FISCAL: 33260503

ADRESA: STR.GIB MIHAESCU,NR.14,AP.9

TELEFON: 0763119273

E-mail: flowermarketiris@yahoo.com

1

Vanzator-studii medii-incadrarea pe perioada determinata

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

FOREXIM S.A

COD FISCAL: 8178691

ADRESA: ALEEA BRADULUI,NR.4

TELEFON: 0747286625/ 0742815853

E-mail: forexym_construct@yahoo.com

2

2

5

2

1

Muncitor necalificat

Sudor

Zidar

Tinichigiu

Contabil-studii superioare

Valabilitate: 28.03.2019.

 1.  

FRANCEXIM S.R.L.

COD FISCAL: 7311268

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.571

TELEFON: 0756257643

1

1

Receptioner hotel

Camerista hotel

Locurile de munca se afla la Calimanesti

Valabilitate: 27.03.2019

 1.  

GAVRIL ACTIV S.R.L.

COD FISCAL: 35969324

ADRESA: DRAGASANI,STR. 1 DECEMBRIE,NR.2

TELEFON: 0786563517

3

5

Zidar

Muncitor necalificat

Se ofera cazare gratuita

Locurile de munca se afla la Ploiesti –Prahova

Valabilitate: 20.04.2019..

 1.  

GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA

COD FISCAL:6291812

TELEFON: 0755190509

Email: claudia.marin@groupama.ro

20

Agent asigurare- studii medii / superioare

Se asigura inscrierea la cursul de calificare agent

Valabilitate: 28.03.2019..

 1.  

HRC EVENT PLAN S.R.L.

COD FISCAL: 39585420

ADRESA: STR.LUCIAN BLAGA,NR.2,BL. A 53,SC.D,AP.10

TELEFON: 0741539199

1

1

Ospatar-studii medii

Lucrator comercial-studii medii

Se ofera bonuri de masa

Valabilitate: 05.04.2019

 

 1.  

GUTGAD S.R.L.

COD FISCAL: 26839589

ADRESA: DRAGASANI,STR.MIHAESCU,NR.23-25

TELEFON: 0250812122

1

1

Receptioner

Ajutor de bucatar

Valabilitate: 04.04.2019…

 1.  

INDONI FER S.R.L.

COD FISCAL: 29126938

ADRESA: DRAGASANI,STR.DR.BAGDAZAR,27 A

TELEFON: 0767252542/0755520063

 

3

8

3

 

4

 

2

 

 

 

 

Sudor MIG/MAG/TIG-vechime in domeniu 2 ani

Sudor electric-vechime in domeniu minim 2 ani

Vopsitor industrial airless-vechime in domeniu min.1 an

Lacatus confectii metalice-vechime in domeniu min.1 an

Muncitor necalificat- vechime in domeniu min.1 an

Conditii-experienta confectii metalice

Se acorda bonusuri,prime performante,plata ore supilmentare

Interviu,proba de lucru

Valabilitate: 21.04.2019.

 1.  

INSIADA S.R.L.( PIZZERIA INSIEME)

COD FISCAL:33228456

ADRESA: RM. VALCEA

TELEFON: 0748147138

1

1

1

1

1

Bucatar

Ajutor bucatar

Pizzer

Casier

Ospatar

Valabilitate: 16.04.2019..

 1.  

INTERCOM S.A.

COD FISCAL: 6276774

ADRESA: STR.STIRBEI VODA,NR.103 A

TELEFON: 0733454443

E-mail: office@intercom-itc.ro

2

Inginer mecanic-vechime in domeniu 3 ani

Cunostinte limba engleza,permis conducere cat.B,utilizare PC

Disponibilitate deplasari interne+externe

Valabilitate: 12.04.2019

 1.  

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE IZOTOPICE –ICSI RM.VALCEA

ADRESA: STR.UZINEI,NR.4

TELEFON: 0250732744/0250132746

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Expert achizitii publice-vechime in domeniu 5 ani sau 1 an experienta intr-un post similar sau avocat-absolvent de studii superioare licentiat in drept,experienta in intocmirea documentatiilor de atribuire si a contractelor de achizitie publica,cunostinte limba de circulatie internationala

Valabilitate: 27.03.2019

Concurs in data de 28.03.2019,ora.9.00

Traducator-experienta in domeniu constituie avantaj-absolvent ala Facultatii de Limbi si Literaturi straine,specializare Limbi moderne aplicate,engleza/germana

Durata incadrarii- determinata 6 luni

Valabilitate: 03.04.2019

Concurs in data de 05.04.2019,ora.10.00

 1.  

KRISTIN S.R.L.

COD FISCAL: 12170629

ADRESA: SIBIU

TELEFON: 0745182383

E-mail: personal@kristin.ro

1

Muncitor necalificat

Se ofera tichete de masa,transport gratuit la o distanta mai mare de 10 km

Locul de munca se afla la Horezu

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

KYNITA S.R.L.

COD FISCAL: 7485809

ADRESA: STR.PRUNDULUI,NR.44

TELEFON: 0755630630

E-mail: maria@kynita.ro

4

Ambalator manual –vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

LARISA SI ANDREI S.R.L.

COD FISCAL: 38837603

ADRESA: STR.CALEA LUI TRIAN,NR.208 A

TELEFON: 0745157112

1

Vanzator

Valabilitate: 12.04.2019

 1.  

LIFE LOCK SECURITY NETWORK

COD FISCAL: 30528327

ADRESA: PRAHOVA

TELEFON: 0742101830

1

Tehnician pentru sisteme de detectie,supraveghere video,control acces-certificat calificare

Se ofera bonus pentru lucrari complexe

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

LIVTEC INDUSTRY S.R.L.

COD FISCAL: 36413423

ADRESA: VLADESTI.PRIPORU,NR.30

TEL:0745090476

2

1

 

Electrician in constructii

Tehnician pt.sisteme de detectie

Valabilitate: 12.04.2019…

 1.  

LORION PRODUCTION SRL-D

COD FISCAL: 37645030

ADRESA: STR.G-RAL MAGHERU,NR.8

TELEFON: 0742742046

1

1

Cofetar

Patiser

Valabilitate: 25.03.2019

 1.  

LUXORCOMP S.R.L.

COD FISCAL: 5189769

ADRESA: COM.DAESTI,NR.197 A

TELEFON: 0723161968

1

1

Sofer de camionete 3,5 tone

Sef atelier reparatii auto-experienta in domeniul reparatiei camioanelor

Valabilitate: 11.04.2019..

 1.  

MARIA PROTECT S.R.L.

COD FISCAL: 35450016

ADRESA: INTR.PRIBEANU,NR.4

 

5

1

1

1

Inspector SSM-studii medii

Operator calculator-studii medii

Cadru THE.PSI-studii medii

Evaluator de riscuri-studii superioare

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

MARKET O&F S.R.L.

COD FISCAL: 1488318

ADRESA: BAILE GOVORA

TELEFON: 0723534650

E-mail: MARKETOF-SRL@GMAIL.COM

1

2

3

3

4

 

Sef restaurant- vechime in domeniu 1 an

Lucrator bucatarie

Ospatar

Ajutor ospatar

Lucrator bucatarie

Se acorda sporuri

Valabilitate: 07.04.2019…

 1.  

MATINEU S.R.L.

COD FISCAL; 10113562

ADRESA: STIRBEI VODA,NR.12

TELEFON: 0744604757

2

2

2

Patiser

Muncitor necalificat

Vanzator

Valabilitate oferta: 28.03.2019…

 1.  

MARIDOR TRANSPORT S.R.L.

COD FISCAL: 19657711

ADRESA: TOMSANI

TELEFON: 0730008714

1

 

Sef statie betoane

Salariul de incadrare 3000 lei

Valabilitate: 27.03.2019

 1.  

MARNA S.A

COD FISCAL: 1471871

ADRESA: RAURENI

TELEFON: 0250730320

E-mail: marnamat@gmail.com

1

1

Manipulant marfa –Rm.Valcea

Operator calculator-Horezu

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

METAL TECHINIKS S.R.L.

COD FISCAL: 1478543

ADRESA: STR.DFEPOZITELOR,NR.18

TELEFON: 0250737723- 0250745734

E-mail: office@metaltechniks.ro

1

1

1

1

1

1

 

Lacatus constructii metalice sudate

Operator pe masini cu CNC-debitare laser

Operator pe masini cu CNC-indoire tabla

Sudor electric (procedee TIG, MIG-MAG)

Inginer sudor

Mecanic masini si utilaje

Valabilitate:11.04.2019.

 1.  

MIHALIPAM CARGO S.R.L.

COD FISCAL: 33733644

ADRESA: JUD.OLT

TELEFON: 0762675142

1

 

 

1

Sofer masina 3,5 to –international –studii medii cunostinte limba engleza sau germana-vechime in domeniu 2 ani

Sofer masina 3,5 to-vechime in domeniu 2 ani

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

MINITRANS S.R.L.

COD FISCAL: 3290960

ADRESA: BUDESTI,SAT.BIRSESTI

TELEFON: 0723680392

 

5

3

Dulgher

Zugrav/vopsitor

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

MIROV IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 12271097

ADRESA: DRAGASANI

TELEFON: 0723628529/0249468329

E-mail: mirov_impex@yahoo.com

1

1

1

Taietor la fierastrau panglica

Manipulant marfuri

Conducator auto masina mare tonaj

Locurile de munca se afla la P.L. Poganu,jud.Olt

Valabilitate: 26.03.2019

 1.  

MGF MUSTATA DESIGN S.R.L.

COD FISCAL: 40709630

ADRESA: TOMSANI

TELEFON: 0740788212

10

10

10

Zidar

Finisor

Muncitor necalificat

Locurile de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

MLS SERVICII IMOBILIARE S.R.L.

COD FISCAL: 18694177

ADRESA: STR.RADU DE LA AFUMATI,NR.8-10

TELEFON: 0745613368

Email: carmen.udrea@mlsleader.com

1

Operator calculator

Valabilitate: 19.04.2019..

 1.  

MOBILAND WOOD S.R.L.

COD FISCAL: 2553783

ADRESA: MIHAESTI,RUGET

TELEFON: 0744549107

1

1

Circularist/gaterist

Muncitor necalificat

Valabilitate: 18.04.2019

 1.  

MODA LUX SCM

COD FISCAL: 18175447

ADRESA: RM.VALCEA

TELEFON: 0250726701/0250726701

1

4

2

Croitor-vechime in domeniu 5 ani-studii medii

Talpuitor-scoala profesionala

Confectioner textile-scoala profesionala

Valabilitate: 19.04.2019..

 1.  

MORARII S.R.L.

COD FISCAL: 3829098

ADRESA: CALIMANESTI

TELEFON: 0746498674

6

2

Brutar

Muncitor necalificat

Valabilitate: 14.04.2019

 1.  

NICULESCU S.R.L.

COD FISCAL: 15794686

ADRESA: COM.STOENEŞTI, SAT BUDUREŞTI, JUD.VÂLCEA.

TEL.: 0763639850

2

2

Ţesători manuali

Confecţioneri croitorie

Valabilitate: 05.04.2019..

 1.  

NOVARA IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 11736925

ADRESA: CRAIOVA

TELEFON: 0737735151/0720541700/0720547887

10

10

30

20

10

2

6

5

4

2

2

1

Lacatus

Zugrav

Zidar

Dulgher

Fierar betonist

Tamplar

Tamplar PVC

Rigipsar

Schelar

Macaragiu

Sofer cat.C,E

Mecanic pompa beton

Locurile de munca se afla la Valcea

Salariul de incadrare incepand cu 3000 lei

Valabilitate: 13.04.2019..

 1.  

OLANESTI RIVIERA S.A

COD FISCAL:14335928

ADRESA: STR.BAILOR,NR.10,BAILE OLANESTI

TELEFON: 0250775047/0250775405

office@hotelolanesti.ro

10

10

6

6

10

5

5

1

Ospatar

Ajutor ospatar

Bucatar

Lucrator bucatarie

Camerista

Kinetoterapeut

Maseur

Receptioner

Valabilitate: 22.03.2019…

 1.  

OPTIMAL ENGINEERING S.R.L.

COD FISCAL: 32104166

ADRESA: PAULESTI,PRAHOVA

TELEFON: 0756067701

5

Dulgher-vechime in domeniu 1 an-studii medii sau scoala profesionala-diploma studii calificare

Disponibilitate deplasare in teren

Valabilitate: 25.03.2019

 1.  

PANTRANSPORT S.R.L.

COD FISCAL: 22325054

ADRESA: STR.DIMITRIE DRAGHICESCU,NR.7

TELEFON: 0752116735

1

Sofer –studii medii

Valabilitate: 11.04.2019

 1.  

PCI TRADING S.R.L.

COD FISCAL: 32373067

ADRESA: STR.UZINEI,NR.67

TELEFON: 0758107950

2

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

Mecanic utilaje-calificare-experienta in domeniul chimie (prelucrare mase plastice)

Electrician-automatist (intretinere,reparatii si automatizari)-studii superioare sau 12 clase -calificare in domeniu –diploma de electrician sau electromecanic

Operator mase plastice-vechime in domeniu constituie avantaj

Societate care beneficiaza de scutiri de impozit,cf.OUG 114/2018- salariul de incadrare de la 2362 lei net

Valabilitate:28.03.2019..

 1.  

PIETE PREST

COD FISCAL: 27289734

ADRESA: STR.E. AVRAMESCU,NR.3

TELEFON: 0350404859/0250732708

1

 

 

Dispecer

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

PIMECIN IMPEX S.R.L.

COD FISCAL: 16956913

ADRESA: DRAGASANI

TELEFON: 0760855500

2

 

1

Muncitor plantatii si amenajare zona verde-vechime in domeniu 1 an

Muncitor necalificat-vechime 1 an

Valabilitate: 07.04.2019.

 1.  

PORCELINO GRASO S.R.L.

COD FISCAL: 27785550

ADRESA: FRANCESTI

TELEFON: 0760047143

2

1

3

Tehnician veterinar

Sudor

Muncitor necalificat

Valabilitate: 14.04.2019

 1.  

PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA

COD FISCAL: 2540813

ADRESA: STR.G-RAL PRAPORGESCU,NR.14

TELEFON: 0250731016/0250731843

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Inspector clasa I,grad profesional debutant

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea,str.general Praporgescu,nr.14,in ziua de 26 martie 2019,ora.10.00-proba scrisa

Detalii suplimentare pe site-ul Primariei Mun.Rm.Valcea www.primariavl.ro,sectiunea Informatii publice-Concursuri si examene

Consilier clasa I,grad profesional superior -7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea,str.general Praporgescu,nr.14,in ziua de 26 martie 2019,ora.10.00-proba scrisa

Detalii suplimentare pe site-ul Primariei Mun.Rm.Valcea www.primariavl.ro,sectiunea Informatii publice-Concursuri si examene

Referent clasa III,grad profesional superior- 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

Studii liceale,respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Mun.Rm.Valcea,str.general Praporgescu,nr.14,in ziua de 26 martie 2019,ora.10.00-proba scrisa

Detalii suplimentare pe site-ul Primariei Mun.Rm.Valcea www.primariavl.ro,sectiunea Informatii publice-Concursuri si examene

 1.  

PROTECTCHIM S.R.L.

COD FISCAL: 15249523

ADRESA: STR.UZINEI,NR.71

TELEFON: 0758054777/0758710665

10

10

2

5

3

3

5

5

5

Muncitor necalificat

Instalator

Electrician

Sofer autocamion masina de mare tonaj

Tractorist

Buldoexcavatorist

Deservent cilindru compactor si alte utilaje

Fierar betonist

Dulgher

Societate care beneficiaza de scutiri de impozit,cf.OUG 114/2018- salariul de incadrare de la 2362 lei net

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

PURICE ADRIANA CABINET VETERINAR

COD FISCAL: 17624998

ADRESA: STR.INDEPENDENTEI,NR.1,PARTER

TELEFON: 0758255131

1

Asistent veterinar

Valabilitate: 06.04.2019

 1.  

RALMIH MOD S.R.L.

COD FISCAL: 40070978

ADRESA: STR. MR.V POPESCU

TELEFON: 07456396301

20

Confectioner asamblor textile-vechime in domeniu 2 ani

Valabilitate: 21.03.2019

 1.  

RAVAL CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 18256886

ADRESA: VALCEA

TELEFON: 0741218972

2

2

2

2

2

Muncitor calificat in constructii

Muncitor necalificat in constructii

Zidar

Dulgher

Finisor

Valabilitate: 04.04.2019….

 1.  

RAZINVEST GLOBAL S.R.L.

COD FISCAL: 35845806

ADRESA: STR.NICOLAE TITULESCU,NR.2,ET.1

TELEFON: 0749492410

E-mail: trattoriavl@gmail.com

1

1

1

Barman

Ospatar

Casier

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

REMSERVICE S.R.L.

COD FISCAL: 18414510

ADRESA: SAT.OVESELU,COM.MACIUCA

TELEFON: 0250702017

1

1

Sofer CIFA

Sofer BASCULA

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

RENTUTIL S.R.L.

COD FISCAL: 16995360

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.284 A

TELEFON: 0744551905

2

Masinist masini terasamente-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

ROMOLD SECURITY S.R.L.

COD FISCAL: 35997367

ADRESA: VASLUI

TELEFON: 0741055612

6

Agent de securitate

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

ROSAN GRUP S.R.L.

COD FISCAL: 11510536

ADRESA: STR.GENERAL PRAPORGESCU,NR.5

TELEFON:0744787688

E-mail: rosan_conta@yahoo.com

2

2

2

1

8

Ospatar

Ajutor ospatar

Barman

Fochist

Ajutor bucatar

Se asigura cazare,transport,masa

Locurile de munca se afla la Obarsia Lotrului

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

SAGAL CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 28052077

ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.13

TELEFON: 0764442645

 

5

5

3

10

Fierar betonist

Dulgher

Zidar

Muncitor necalificat

Decontare transport.

Valabilitate oferta:31.03.2019…

 1.  

SANCTUM UNITEX S.R.L.

COD FISCAL: 39978120

ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7,BL.C 1,ET.1

TELEFON: 0751756368

4

Confectioner masinist

Valabilitate: 01.04.2019

 1.  

SARCOM S.R.L.

COD FISCAL: 4701754

ADRESA: COM.MIHAESTI,SAT.BULETA,NR.150

TELEFON: 0725443005/0250772547

E-mail: marius.stan@sarcom.ro

2

Sofer masina mare tonaj-vechime in domeniu min.3 ani-posesor certificat pregatire profesionala a conducatorilor auto peste 3,5 tone

Atestat marfuri periculoase ADR

Valabilitate: 26.03.2019

 1.  

SCORILO S.R.L.

COD FISCAL: 3241909

ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.577,CALIMANESTI

TELEFON:0745703938

2

1

1

Muncitor necalificat-spalatorie

Asistent balneofizioterapie

Doctor balneolog

Valabilitate:06.04.2019..

 1.  

SILVIU CONSTRUCT S.R.L.

COD FISCAL: 23844807

ADRESA: GOLESTI,SAT BLIDARI

TELEFON: 0729784197/0724782948

5

7

5

5

Fierar betonist-vechime in diomeniu 2 ani

Dulgher restaurator-vechime in domeniu 2 ani

Zidar-vechime in domeniu 2 ani

Muncitor necalificat-vechime in domeniu 2 ani

Valabilitate: 04.04.2019..

 1.  

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR VALCEA

COD FISCAL: 18264803

ADRESA: STR.POSADA,NR.21

TELEFON: 022250730415

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

Biolog-vechime in domeniu min.3 ani-studii superioare specializarea biologie

Ecolog-studii superioare specializarea ecologia si protectia mediului

Concurs

Valabilitate: 21.03.2019

Economist-studii superioare specializarea contabilitate

Subinginer-studii superioare ( facultatea de hidrotehnica) specializarea constructii hidrotehnice

Concurs

Valabilitate: 25.03.2019

 1.  

SOVIVAL S.R.L.

COD FISCAL: 5087904

TELEFON: 0744395188

1

1

1

Vanzator magazin alimentar-2200 lei brut

Manipulant marfuri-2300 lei brut

Gestionar depozit-2500 lei brut

Se ofera bonuri de masa

Valabilitate: 27.03.2019

 1.  

SPD STAR S.R.L.

COD FISCAL: 15965131

ADRESA: CLUJ

TELEFON: 0746241495

1

3

Sofer camion masina mare tonaj

Ambalator manual

Locurile de munca se afla la Babeni

Valabilitate: 31.03.2019

 1.  

SPEED CARPAT S.R.L.

COD FISCAL: 22128273

ADRESA: STR.IZVORULUI,NR.16,CASA 5

TELEFON: 0740935779

3

 

2

Conducator masina mare tonaj-vechime in domeniu 1 an

Expeditor international-vechime in domeniu 1 an

Se ofera diurna,bonuri valorice

Valabilitate: 19.04.2019.

 1.  

SPEED HIDROELECTRICA S.A

COD FISCAL: 13267213

ADRESA: STR.DECEBAL,NR.11

TELEFON: 0250735230/0250735232

1

Agent hidrotehnic-cel putin scoala profesionala sau liceu tehnic

Se ofera tichete de masa

Locul de munca se afla la Brezoi – Gura Lotrului

Valabilitate: 27.03.2019

concurs

 1.  

SRD EVENTS S.R.L.

COD FISCAL: 32381787

ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.164

TELEFON: 0771104511

2

2

Ajutor bucatar

Ajutor ospatar

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

STAROXIM S.R.L.

COD FISCAL: 6355355

ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49

TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213

E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com

2

3

2

2

2

 

 

Muncitor necalificat

Tâmplari universali

Vopsitor pulverizator finisaj mobila

Finisor verificator mobila binale

Lacatus mecanic

Se ofera tichete de masa

Valabilitate : 09.04.2019..

 1.  

SUCURSALA EXPLOATAREA MINIERA RM.VALCEA

COD FISCAL: 2536030

ADRESA: STR.CPT.NEGOESCU,NR.15

TELEFON: 0250722402/0250734488

E-mail: office@salvil.ro

2

3

3

Mecanic utilaje-studii medii tehnice

Electrician

Lacatus mecanic

Se ofera tichete de masa

Valabilitate: 25.03.2019,ora.10.00

concurs

 1.  

STUDIO MODERNA S.A.

COD FISCAL: 15065733

ADRESA: BUCURESTI

TELEFON: 0214075010

1

Agent comercial-studii medii

Se ofera bonuri de masa si bonusuri din vanzari

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

TOM MONTAGGI S.R.L.

COD FISCAL: 39652891

ADRESA: STR.GRIGORE PROCOPIU,NR.5-7

TELEFON: 0724261369

1

Muncitor necalificat

Valabilitate:04.04.2019…

 1.  

TOUR ALICE S.R.L.

COD FISCAL: 13875580

ADRESA: BAILE OLANESTI

TELEFON: 0740259989

1

Camerista-vechime in domeniu 1 an

Valabilitate: 13.04.2019

 

 1.  

UNCLE SAM SERVICE S.R.L.

COD FISCAL: 16099955

ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A

TELEFON: 0250734573

E-mail: info@unclesam.ro

1

 

1

 

1

1

 

 

Reprezentant vanzari directe ( D2D) pentru instalatii termice

Reprezentant vanzari directe ( D2D) pentru sisteme de securitate

Electrician montator de instalatii automatizate

Electrician de intretinere si reparatii

Valabilitate:25.03.2019

 1.  

UNICARM S.R.L.

COD FISCAL: 6531770

ADRESA: STR.PRINCIPALA.NR.314.LOC.VETIS

TELEFON: 0740105210

E-mail: office@unicarm.ro

1

Agent de vanzari-studii medii

Locul de munca se afla la Rm.Valcea

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

VADOVA S.R.L.

COD FISCAL: 2989325

ADRESA: BUDESTI,NR.164

TELEFON: 0250737400

E-mail: dobre.vady@gmail.com,vadovacontab@yahoo.com

1

1

1

Muncitor necalificat

Chimist

Laborant

Valabilitate: 04.04.2019

 1.  

VILEXTUR S.R.L.

COD FISCAL: 1470620

ADRESA: STR.NISTOR DUMITRESCU,NR.34 A

TELEFON: 0745599141/0767895895/0250737742

3

Sofer autocar- atestat

Valabilitate: 15.04.2019..

 

 1.  

VILMAR S.A.

COD FISCAL: 2989503

ADRESA: STR.INDUSTRIILOR,NR.10

TELEFON: 0250703800

20

4

4

10

6

2

2

10

10

 

 

 

 

1

 

 

Operator masina comanda numerica

Strungar

Frezor

Sudor

Lacatus constructii metalice

Electrician

Controlor calitate

Operator masina comanda numerica

Sudor

Absolventi de liceu sau scoala profesionala –calificare la locul de munca in meseriile de sudor si operator comanda numerica

Valabilitate:10.04.2019….

Specialist tratamente termice-competente in metalurgie ( tratamente termice,tratamente de suprafata,metalurgia superaliajelor,microstructuri si comportamente mecanice).

Cunostinte avansate de limba engleza si limba franceza

Valabilitate: 22.03.2019

 1.  

VILMAS INVEST S.R.L.

COD FISCAL: 33560381

ADRESA: RM.VALCEA

4

Muncitor in constructii

Valabilitate: 05.04.2019

 1.  

VILTERM INSTAL S.R.L.

COD FISCAL: 26473304

ADRESA: STR.RANDUNELELOR,NR.2,BL.15,SC.C

TELEFON: 0350412421/0723258818

 

1

1

1

 

Faiantar-vechime 1 an-calificare

Zugrav- vechime 1 an-calificare

Ipsosar- vechime 1 an-calificare

Valabilitate: 15.04.2019

 1.  

VILTRANS S.R.L.

COD FISCAL: 6428252

ADRESA: STR.H.COANDA,NR.9

TELEFON: 0745641805/0250802452

2

Sofer autobuz-vechime in domeniu 1 an-atestat profesional

Valabilitate: 07.04.2019.

 1.  

VIP GID SRL-D

COD FISCAL: 11418662

ADRESA: P.L. MIHAESTI

TELEFON: 0745473578

1

Muncitor necalificat sortare deseuri

Valabilitate: 19.04.2019

 1.  

VERBITA S.R.L.

COD FISCAL: 6412388

ADRESA: ARAD

TELEFON: 0758093877

E-mail: monica.niculescu@verbita.ro

100

Sofer taxi- venituri peste 2500 lei net ( in functie de volumul de timp alocat activitatii de taxi );

Procent motivant din incasari ( 28%),tichete de masa,cazare asigurata;

Contract de munca pe durat nederminata cu toate beneficiile,conform legii;

Autoturisme din gama Dacia si Renault dotate corespunzator cerintelor RAR pentru activitatea de taxi

Suport uman si logistic 24 h

(formareprofesionala,service,combustibil,spalatorie,tractari)oferite de companie;

Firma ofera suport de relocare pentru persoanele din afara judetului;

Pregatire si indrumare pentru obtinerea atestatului de taxi.

Locurile de munca se afla la Arad

Valabilitate: 16.04.2019…

 1.  

YUCADAR S.R.L.

COD FISCAL: 32381736

ADRESA: BUJORENI

TELEFON: 0756055188

E-mail: yucadar@gmail.com

2

3

2

2

2

1

Confectioner mobilier

Vopsitor lemn

Tamplar

Dulgher

Tapiter

Operator echipament CNC

Valabilitate: 26.03.2019..

 

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA, SĂPTĂMÂNA 18 MARTIE – 24 MARTIE 2019

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA, SĂPTĂMÂNA 18 MARTIE – 24 MARTIE 2019

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar

de întrerupere

Localitatea Zona de întrerupere

18.03

09:00 – 17:00 Costeşti PTA Costeşti 1, PTA Costeşti 2, PTA Costeşti 3, PTA Costeşti 4, PTA Costeşti 5, PTA Costeşti 6, PTA Cosmorom Costeşti
09:00 – 17:00 Tomşani PTA Bogdăneşti 2, PTA IMTF Tomşani, PTA Gater Tomşani (terţ), PTA Staţie Captare Bogdăneşti (terţ)
09:30 – 17:30 Bărbătești PTA Bărbătești 3
10:00 – 15:00 Sinești PTA Mijlocu, PTA Dealul Bisericii, PTA Urzica, PTA Stație Uscare Gaze (terț)

19.03

09:00 – 17:00 Nicolae Bălcescu PTA Şerbăneasa 1, PTA Şerbăneasa 2, PTA Şerbăneasa 5, PTA Măzăraru, PTA Băneşti, PTA Gâltofani
09:00 – 11:00 Prundeni PTA Prundeni 1
10:00 – 13:00 PTA Zăvideni 1
12:00 – 14:00 PTA Zăvideni 2
12:00 – 17:00 PTA Bărbuceni
09:30 – 17:30 Bărbătești PTA Bărbătești 3

20.03

09:00 – 17:00 Milcoiu PTA Milcoiu 1, PTA Milcoiu 2, PTA Căzăneşti 2, PTA Izbăşeşti, PTA Rezervor Apa Comanca
09:00 – 12:00 Prundeni PTA Călina 2
11:00 – 15:00 PTA Prundeni 3
14:00 – 18:00 PTA Prundeni 2
09:30 – 17:30 Bărbătești PTA Bărbătești 3
09:00 – 14:00 Bălcești PTCZ Blocuri Bălcești
12:00 – 18:00 Drăgășani PTCZ Gib Mihăescu Drăgășani

21.03

09:00 – 17:00 Milcoiu PTA Lunca Milcoiu, PTA Căzăneşti 1, PTA Ciuteşti
09:00 – 17:00 Ștefănești PTA Dobrușa 4
09:00 – 17:00 Tetoiu PTA PTA Țepești 1, PTA Câmpeni, PTA Grenadier (terț), PTA Măneasa, PTA Țepești 2, PTA Popești, PTA Moară Tetoiu, PTA Nenciulești 1, PTA Nenciulești 2, PTA Budele, PTA Gsm Orange (terț)
09:00 – 17:00 Roșiile PTA Hotăroaia, PTA Cherăști 1, PTA Cherăști 2, PTA Moară Roșiile, PTAB Stație Epurare (terț), PTA Bloc Roșiile, PTA Roșiile 1, PTA Roșiile 2, PTA Pleșești, PTA Pertești, PTA Lupuiești, PTA Romanești 1, PTA Romanești 2, PTA Romanești 3, PTA Romanești 4, PTA Zgubea 1, PTA Zgubea 2, PTA Balaciu
09:00 – 13:00 Dăești PTA Sâmbotin 3
09:00 – 17:00 Bujoreni PTA Bogdănești 1, PTA OS Dragi Dăești (terț)

22.03

09:00 – 17:00 Mihăeşti PTCZ Complex Bovine (terţ), PTA Sortare Mihăeşti (terţ)
09:00 – 12:00 Ștefănești PTA Moară Dobrușa
12:00 – 17:00 PTA Condoiești

23.03

09:00 – 17:00 Râmnicu Vâlcea PTAB Locuinţe Căzăneşti, PTA Fabrica de Cărămidă
10:00 – 18:00 Mihăeşti PTA Fabrica de Cărămidă, PTA Buleta 1, PTA Buleta 2, PTA Buleta 3, PTA Buleta 4, PTA Dirineşti, PTA Gurişoara, PTA Staţie Epurare Govora Sat, PTAB Vulpuești 1, PTAB Vulpuești 2, PTAB Vulpuești 3, PTAB Wise Pavaje (terț), PTA Statie Sortare Buleta (terț)
09:00 – 17:00 Râmnicu Vâlcea PTCZ Liceu Sanitar

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

  Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

  Vă mulţumim pentru colaborare.

  Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

  Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

  * Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

 

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA, SĂPTĂMÂNA 18 MARTIE – 24 MARTIE 2019

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA, SĂPTĂMÂNA 18 MARTIE – 24 MARTIE 2019

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar

de întrerupere

Localitatea Zona de întrerupere

18.03

09:00 – 17:00 Costeşti PTA Costeşti 1, PTA Costeşti 2, PTA Costeşti 3, PTA Costeşti 4, PTA Costeşti 5, PTA Costeşti 6, PTA Cosmorom Costeşti
09:00 – 17:00 Tomşani PTA Bogdăneşti 2, PTA IMTF Tomşani, PTA Gater Tomşani (terţ), PTA Staţie Captare Bogdăneşti (terţ)
09:30 – 17:30 Bărbătești PTA Bărbătești 3
10:00 – 15:00 Sinești PTA Mijlocu, PTA Dealul Bisericii, PTA Urzica, PTA Stație Uscare Gaze (terț)

19.03

09:00 – 17:00 Nicolae Bălcescu PTA Şerbăneasa 1, PTA Şerbăneasa 2, PTA Şerbăneasa 5, PTA Măzăraru, PTA Băneşti, PTA Gâltofani
09:00 – 11:00 Prundeni PTA Prundeni 1
10:00 – 13:00 PTA Zăvideni 1
12:00 – 14:00 PTA Zăvideni 2
12:00 – 17:00 PTA Bărbuceni
09:30 – 17:30 Bărbătești PTA Bărbătești 3

20.03

09:00 – 17:00 Milcoiu PTA Milcoiu 1, PTA Milcoiu 2, PTA Căzăneşti 2, PTA Izbăşeşti, PTA Rezervor Apa Comanca
09:00 – 12:00 Prundeni PTA Călina 2
11:00 – 15:00 PTA Prundeni 3
14:00 – 18:00 PTA Prundeni 2
09:30 – 17:30 Bărbătești PTA Bărbătești 3
09:00 – 14:00 Bălcești PTCZ Blocuri Bălcești
12:00 – 18:00 Drăgășani PTCZ Gib Mihăescu Drăgășani

21.03

09:00 – 17:00 Milcoiu PTA Lunca Milcoiu, PTA Căzăneşti 1, PTA Ciuteşti
09:00 – 17:00 Bujoreni PTA Capul Piscului
09:00 – 17:00 Ștefănești PTA Dobrușa 4
09:00 – 17:00 Tetoiu PTA PTA Țepești 1, PTA Câmpeni, PTA Grenadier (terț), PTA Măneasa, PTA Țepești 2, PTA Popești, PTA Moară Tetoiu, PTA Nenciulești 1, PTA Nenciulești 2, PTA Budele, PTA Gsm Orange (terț)
09:00 – 17:00 Roșiile PTA Hotăroaia, PTA Cherăști 1, PTA Cherăști 2, PTA Moară Roșiile, PTAB Stație Epurare (terț), PTA Bloc Roșiile, PTA Roșiile 1, PTA Roșiile 2, PTA Pleșești, PTA Pertești, PTA Lupuiești, PTA Romanești 1, PTA Romanești 2, PTA Romanești 3, PTA Romanești 4, PTA Zgubea 1, PTA Zgubea 2, PTA Balaciu
09:00 – 13:00 Dăești PTA Sâmbotin 3
09:00 – 17:00 Bujoreni PTA Bogdănești 1, PTA OS Dragi Dăești (terț)

22.03

09:00 – 17:00 Mihăeşti PTCZ Complex Bovine (terţ), PTA Sortare Mihăeşti (terţ)
09:00 – 12:00 Ștefănești PTA Moară Dobrușa
12:00 – 17:00 PTA Condoiești

23.03

09:00 – 17:00 Râmnicu Vâlcea PTAB Locuinţe Căzăneşti, PTA Fabrica de Cărămidă
10:00 – 18:00 Mihăeşti PTA Fabrica de Cărămidă, PTA Buleta 1, PTA Buleta 2, PTA Buleta 3, PTA Buleta 4, PTA Dirineşti, PTA Gurişoara, PTA Staţie Epurare Govora Sat, PTAB Vulpuești 1, PTAB Vulpuești 2, PTAB Vulpuești 3, PTAB Wise Pavaje (terț), PTA Statie Sortare Buleta (terț)

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

  Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

  Vă mulţumim pentru colaborare.

  Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

  Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

  * Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

 

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC – proba scrisa si interviul

Nr. 13804/04.10.2018

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC

Primaria Comunei Bujoreni, jud.Valcea, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua(2) func!ii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: – inspector , grad profesional superior, compartiment Financiar-contabil – inspector, grad profesional superior, compartiment Agricol

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisa si interviul; Data desfasurarii probelor:

– proba scrisa-07. 11.2018-oral0,00.

–  interviul 09.11.2018 -oral0,00.

 

Descarca

Concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public

A N U N Ţ

Primăria comunei Bujoreni, jud.Valcea organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni
, pe durată
determinată
.
A. Denumirea postului
Administrator public

B. Condiţii generale şi condiţii specifice de participare la concurs
Conform art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoa
şte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)
are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverin
ţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f
) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr
şirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţ
ii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
1
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de conducere sunt
:
studii superioare de lungă durată;
vechime în administraţie publică în funcţie de conducere de minim 9
am;
C. Acte obligatorii la dosarul de înscriere la concurs
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
9
instituţiei publice organizatoare;
2
. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii
, după caz;
3
. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condi
ţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică;
4
. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5
. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să
l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6
. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. declaraţia pe propriea răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desf
ăşurat activităţi de poliţie politică;
9
. deverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănăt
ăţii.
9
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia
dosarelor
, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
2
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desf ăşurării primei probe a
concursului
.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în
original în vederea verifică
rii conformităţii copiilor cu acestea.
D. Probe de concurs
1.Proba scrisă;
2
.Proba interviu.
E. Condiţii de desfăşurare a concursului
9 9
1.Data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului la sediul Primăriei comunei
Bujoreni
;
2. Selecţia dosarelor de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concurs ;
3. Data şi ora probei scrise 24 octombrie 2018 ora 10,00;
4
. Proba interviu 26 octombrie 2018, ora 10,00;
5
. Locul desfăşurării probelor Sediul Primăriei comunei Bujoreni, comuna
Bujoreni, sat Olteni, judeţul
Vâlcea.
F.BIBLIOGRAFIE AFERENTA POSTURILOR
Constituţia României, Titlul III, Cap.V, Secţiunea a 2a Administraţia
publică locală;
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modific
ările si completările ulterioare;
Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicata, cu modificările si competarile ulterioare
Legea nr.350/2001 pentru privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,
Legea nr.213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si
regimul juridic al
acesteia
3
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile
si instituţiile publice, republicata, cu
modific
ările si completările ulterioare
Legea nr.53/ 2003 privind Codul Muncii, republicat
Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia
publica, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, cu modificările si
completările ulterioare
Legea nr.554/ 2004, privind contenciosul administrativ, cu
modific
ările si completările ulterioare
Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice, cu modificările si
completările ulterioare
Legea nr.98/20156 privind achiziţiile publice, cu modificările si
completările ulterioare;
H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi
ţie
publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
cu modific
ările si completările ulterioare;
O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public
ă, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de
servicii,
Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor
secrete de serviciu.
4
G.Relaţii suplimentare
Relaţii suplimentare referitoare la bibliografie si dosarul de concurs la
sediul comunei Bujoreni: sat Olteni, nr. 324B, jud.Valcea sau TELEFON :
0250/741983, FAX0250/742501, e mail :bujoreni@vl.eadm.ro

Descarca

D ISPOZIŢIA NR . 257

D ISPO Z IŢIA NR . 2 5 7
Privind
: delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în vederea organizării şi
desf
ăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7
octombrie 2018

Descarca

 

Concurs Inspector de specialitate I, referent I si muncitor calificat I

Primăria comunei Bujoreni, jud. Valcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie – vacante de:

INSPECTOR DE SPECIALITATE I – cu atributii de tehnician cadastru funciar topograf

o Nivelul studiilor: : studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;
o Vechime in studii superioare – minim 5 ani
o Certificat calificare profesionala – tehnician cadastru funciar topograf
o Cunostinte in citirea cartilor funciare, cadastru si topografie;
o Permis de conducere necesar deplasarii pe teren.

REFERENT I– cu atributii de manager transport persoane

o Nivelul studiilor: medii , cu diploma de bacalaureat;
o Vechime in munca- minim 5 ani
o Certificat de competenta profesionala pentru transport rutier de persoane in termen de valabilitate
o Permis conducere( cel putin B si C)

MUNCITOR CALIFICAT I

– Nivelul studiilor: medii (minim 10 clase sau scoala profesioanala)
– Vechime in munca- minim 5 ani.
– Permis conducere profesionist ( B, C SI E)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
12 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00: proba scrisă;
16 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00: proba interviu.

Descarca

COMUNICAT

COMUNICAT
Vă anunţăm că la data de 22.06.2018 a fost publicat în S.I.C.A.P. Anunţul de participare simplificat pentru procedura “Realizarea proiectului tehnic, detalii de execuţie, caiet de sarcini, liste de cantităţi, documentaţiile tehnice necesare În vederea obţinerii avizelor I acordurilor/ autorizaţiilor şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toata durata contractului de execuţie a lucrarii şi Execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii cu titlul “Modernizare şi extindere Şcoala Gura Văii”.”, având numarul SCN1005484. Potenţialii ofertanţi pot depune ofertele în SICAP până la data de 17.07.2018.

 

Download

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate 27.04

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

27.04
09:00 – 17:00 Bujoreni  PTA Olteni 2, PTA Fabrica de Mobilă ALSON (terţ)

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Anunt colectiv stangere deseuri reciclabile

ANUNT COLECTiV
CATRE CETATENII COMUNE/ BUJORENI
Primaria Comunei Bujoreni, Cod Fiscal 2541 O 1 O, cu sediul administrativ ìn sat Olteni, nr.324 B, comuna Bujoreni, judetul Vàlcea, reprezentatà legai prin Gìngu Gheorghe-Primar al comunei Bujoreni, ca urmare a indeplinirii de catre comuna noastra a obiectivelor politicii Uniunii Europene in materie de deseuri si politici de mediu anuntam faptul ca impreuna cu operatorul de salubritate URBAN S.A. dorim implementarea programului de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate pnn depozitare din deseurile colectate prin operatorul serviciului de salubrizare.
Asadar, acest program consta in selectarea separata a deseurilor de hartie, plastic, sticla, metal, deseuri care se vor ridica, pentru inceput, in saptamana a treia din (lecare luna.
Primaria Comunei Bujoreni va ìncepe distribuirea sacilor. Acesti saci se distribuie gratuit la fiecare adresà (prevàzutà ìn contractul de salubritate), ìn zilele de colectare prevàzute ìn program. Cetatenii trebuie sa foloseascà acesti saci pentru colectarea deseurilor reciclabile: haiiie, carton, folie, PET-uri, si doze de aluminiu.
Prin urmare, anuntam faptul ca persoanele fizice, care au incheiate contraete individuale de salubri tate (persoanele care locuiesc la case) ca, colectarea deseurilor reciclabile (golirea sacilor) se va face in cea de a treia saptamana a fìecarei luni calendaristice.
La agentii economici colectarea deseurilor reciclabile se va face conform programàrii din contractul ìncheiat cu URBAN S.A.

Totodata, mentionam ca in saptamana nr. 3 se vor ridica doar deseuri reciclabile!

 

 

Vezi anunt

Intreruperi programate

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

20.04
09:00 – 17:00 Bujoreni PTA Capul Piscului

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

ACCESARE FONDURI EUROPENE

Asociatia GAL Castra Traiana va organiza la sediul Bibliotecii Comunale Bujoreni, in data de 14.02.2018 la ora 13.00 activitatea de ANIMARE la nivelul localitatii Bujoreni cu prezentarea principalelor masuri de finantare din Strategia de Dezvoltare a GAL Castra Traiana.

Descarca anuntul

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

14.02  
09:00 – 11:00 Bujoreni PTAB Bujoreni 3 – sat Bujoreni – Olteni – parţial

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data 18.01.2018

09:00 – 11:00 Bujoreni PTAB Bujoreni 3 – loc. Bujoreni (parţial)

 

 

Denumire lucrare : Revizie tehnică celule 20 kV

 

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

 

Intreruperi programate Valcea saptamana 15.01-21.01.2018

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support